ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตานำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม
ณ  
ระเบียงรมณีย์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 เวลาประมาณ 18.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...นำญาติโยม
สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
อาจารย์นายแพทย์อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
รพ.จุฬาลงกรณ์
ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์  หรรษาเวก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
  คณะแพทยศาสตร์
รพ.จุฬาลงกรณ์
ศ.นพ.สมรัตน์   จารุลักษณานันท์
ภาคฝ่ายวิสัญญีวิทยา
 คณะแพทยศาสตร์
รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล
General Manager
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณพลภัทร  ชาญณรงค์
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
คุณเกรียงศักดิ์  เพชรศิริกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ
บรรษัทประกันสินเชื่อ
ขนาดย่อมอุตสาหกรรม
คุณจารุพงษ์  บุศยศักดิ์
วิศวกรรมเหมืองแร่
(Freelance)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
คุณจิราวรรณ  ดีบัวใหญ่
ผู้ใฝ่ธรรม
(อดีตประธานชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คุณสุวรรณี  ศรีราสวัสดิ์
ร้านกูโรตีชาชัก @ โคราช
คุณนิราภัย  วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2  จ.ลพบุรี
คุณกุลธิดา   กู้เกียรติ
Credit Manager
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา
***หาหัวใจให้จอ...ก็ป็นสุข***
***นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี***
"คุณหมอ"...ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม ย่อมนำสังคมเป็นสุข

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                 (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
อาจารย์นายแพทย์อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณอิฏฐา    เสขะนันทน์
DST worldwide services
QA Software
คุณสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล
General Manager
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณดนุภพ  สุบรรณพงษ์
Structure Engineer
บริษัท อริสต้า ทูโร่ จำกัด
คุณอภิชาติ  สิงห์ชัย
Director of Policy and Planning
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คุณภาคภูมิ  รชตะธราดล
นักลงทุนอิสระ
 
คุณอาทิตย์  ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival
                                                               อิทัปปัจจยตา
             "....คนที่มีคุณภาพ ย่อมมีศักยภาพที่จะบริหารจัดการตัวเองให้มี..."สถานภาพ" ทางสังคมที่ดี "ฐานะ"ทางครอบครัวที่ดีได้...ดูอย่าง "แจ๊คหม่า" สิเขา "อัพ" ตัวเองขึ้นมาเป็น "นายทุน" โดยเป็นเจ้าของ "อาลีบาบา" ท่านกลางโครงสร้างทางสังคมที่เป็น "คอมมิวนิสต์" ของประเทศจีน...แล้วหันไปดูประเทศประชาธิปไตยในฝันของหลายคนอย่าง "สหรัฐ" หรือ "ยุโรป" หรือแถบ "สแกนดิเนเวียร์" สิ...มีแต่เศรษฐีเหรอ !!!...เห็นว่าพวก "Homeless" คนไร้บ้านก็เพียบเลยนี่... ทำไมล่ะ !!!
              ..."ประเทศไทย" ดีที่สุดแล้วในดาวเคราะห์ดวงนี้ในทางภูมิศาสตร์...ที่จะดำรงชีวิตอยู่หรือ "อัพ" สถานภาพของตัวเอง มีโอกาสได้เรียนก็ตั้งใจเรียน...ในเมื่อตั้งใจเรียนก็จะมี "ความรู้"...ในเมื่อมีความรู้ความสามารถก็จะมี "ศักยภาพ" ในตัวเองสูง...ในเมื่อมีศักยภาพในตัวเองสูงก็จะมี "สถานภาพ" ทางสังคมที่ดี...นั่นคือตัวบ่งชี้ "ฐานะทางครอบครัว" ตัวบ่งบอก "คุณภาพชีวิต" ของคุณล่ะ... ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้..."เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เป็นเหตุเป็นปัจจัย...สิ่งนี้ ๆ จึงมี"...."

                                                        (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
***ปิติธรรม***
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
น้อมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ