ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตานำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม
ณ  
ระเบียงรมณีย์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2563
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...นำญาติโยม สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
คุณเธียรชัย  จันทร์ตระกูล
บริษัทหาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์
เชียงราย จำกัด
คุณกุลธิดา   กู้เกียรติ
Credit Manager
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คุณปรเมศร์   จิตถนอม
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
พญ.ชนม์ฤทัย  ตั้งกิตติถาวร
แผนกวิสัญญี รพ.จุฬาลงกรณ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
คุณศศิวิมล  ชุตาภา
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณศุภนุช   สุขภารังษี
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ
Quill Lighting
คุณภาคภูมิ   รชตะธราดล
นักลงทุนอิสระ
คุณนฤมล  สมบุญ
ติวเตอร์อิสระ
คุณธีรกาญจน์   อินทรจักร์
Chief Accountant
บริษัท โอพีเอส ออยฟิลล์(ไทยแลนด์) จำกัด
รตท.หญิง ทัศนีย์    สุนทราภิรมย์
ภรรยาผู้ใฝ่ธรรม ของ...
นพ.สมชาติ  สุนทราภิรมย์
สูตินรีแพทย์และแพทย์ด้าน
มะเร็งนรีเวชวิทยา
รพ.บำรุงราษฎร์
นพ.สมชาติ  สุนทราภิรมย์
สูตินรีแพทย์และแพทย์ด้าน
มะเร็งนรีเวชวิทยา
รพ.บำรุงราษฎร์
ร.ต.อ.พิทยา   คำแหงพล
กองคดีอาญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาต
ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณสุวิจักขณ์  พุทธปฏิโมกข์
ผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
เจริญสมาธิภาวนา


"...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                 (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
พญ.ชนม์ฤดี   ตั้งกิตติถาวร
แผนกรังสีวิทยาวินิจฉัย
รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณพลภัทร  ชาญณรงค์
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ฝึกความเป็น "กลาง" ของใจ
...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
 ***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ***
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
กับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
คุณทรงวุฒิ   เคนศิริ
พนังงานคดีปกครอง
ศาลปกครองสูงสุด
คุณพลภัทร  ชาญณรงค์
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณกอบกุล   กอบกุลธร
นิติกร  ไฟฟ้านครหลวง 
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ซ้ายมือ)
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ขวามือ)
ผศ.เจษฎา  แก้ววิทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ขวามือ)
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ซ้ายมือ)
คุณเธียรชัย  จันทร์ตระกูล
บริษัทหาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์
เชียงราย จำกัด
นสพ.พิทักษ์  อนุสรณ์
สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณธเนศ  ศาสตร์ศิริสมบัติ
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจำกัด
ร.ต.อ.พิทยา   คำแหงพล
กองคดีอาญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาต
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.เจษฎา  แก้ววิทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
คุณธีรกาญจน์   อินทรจักร์
Chief Accountant
บริษัท โอพีเอส ออยฟิลล์(ไทยแลนด์) จำกัด
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต
ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดกาแฟสด
Brand Name "ดอยดารา
คุณวีรพงศ์   ยินดีโสตร
ร้านกาแฟสิงห์ คอฟฟี่ สาขาสีลม
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
ผู้อำนวยการ
รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
         "...สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้... ในอนาคตมันก็เอาผลจากสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ไปสร้างเหตุของมัน... ปัจจุบันเราจะทำอะไรก็ได้ แต่เมื่อหมดลมหายใจมันก็จะเอาผลจากตรงนี้ไปเป็นเหตุของอนาคต จะรวยไหม จะเกิดมาไม่พิการ จะหล่อจะสวยไหม จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไหม มันก็อาศัยตรงนี้แหละไปเป็นเหตุ เหมือนเศรษฐี เหตุดีเพราะอะไร เพราะผลนี่ไง เหมือนกับที่ทุกวันนี้เราทำ... เราทำประกันอยู่ ในอีกมิติหนึ่ง พอหมดลมหายใจปุ๊บ...ก็เคลมเรียบร้อยเลย รวย สวย หล่อ ฉลาด...แต่ถ้าประกันขาดนี่ซวยเลย มันก็ยากจนค้นแค้น พิกลพิการ บ้าใบ้เสียจริต นั่นพวกประกันขาด พอดีตายเลยลำบากเลยทีนี้...ให้ทำต่อเนื่องไปนี่แหละ...มันไม่ตายหรอก บางคนมาพูด เวลาทำประกันมันไม่เห็นมีอะไร ทำประกันไปเป็นหมื่นไม่เห็นมีอะไร...เอ้า...มันไม่มีอะไรมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ...มันไม่มีมันก็บุญแล้วนี่นา ไม่ใช่แค่เรื่องค่าซ่อมรถ แค่ไม่มีรถใช้ไม่กี่วันมันก็เครียดแล้ว ทุกอย่างมันไม่เที่ยง ...พระพุทธเจ้าถึงให้ทำประกัน การสร้างบุญบารมีก็คือการซื้อประกันไว้ เกิดชาติหน้าก็เคลมประกันล่ะ อยู่ที่ว่าจะระกันชั้น 3 หรือประกันชั้น 1 ...ถ้าให้ทานเฉย ๆ นี่แค่ประกันชั้น 3 มันต้องภาวนาแล้วจะฉลาด...ฉลาดในที่นี้ก็คือรูู้เลยว่า ทานนี่พร้อมหรือยัง ศีลรักษาหรือยัง ด้วยอานิสงส์ของการภาวนาก็จะฉลาด "กุศล" คือ "ความฉลาด" นี้ คือ EQ ไม่ใช่ IQ ...จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร แล้วเลือกทำสิ่งที่ควร ผลของการทำสิ่งที่ควรจะสะท้อนความรู้สึก "ปิติ" - "สุข" เกิดขึ้นในใจ สภาวะนี้เรียกว่า "บุญ" ...พระพุทธเจ้าไม่ได้บ้าบุญ แต่ท่านแสวงหา "ความฉลาด" ในการบริหารจัดการตัวเอง..."

                                                                                   (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
น้อมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์...อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
บรรยากาศก่อนแยกย้ายกันกลับ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ