ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตานำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม
ณ  
ระเบียงรมณีย์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 เวลาประมาณ 18.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...นำญาติโยม
สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
นพ.สมชาติ  สุนทราภิรมย์
สูตินรีแพทย์และแพทย์ด้าน
มะเร็งนรีเวชวิทยา
รพ.บำรุงราษฎร์
***นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
อ.อุราภรณ์  เชยกาญจน์
อาจารย์พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ
จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย
คุณอภิชาติ  กาญจนะสันติสุข
วิศวกรไฟฟ้า 7 ฝ่ายควบคุมไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
คุณภาคภูมิ  รชตะธราดล
นักลงทุนอิสระ
คุณอภิชาติ  สิงห์ชัย
Director of Policy and Planning
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
                                                                               ...จิตหลง...
      "...Ai มันก็สามารถประมวลให้ได้ว่านี่...คือ คน สัตว์ สิ่งของ ก็เท่านั้นมันไม่ทุกข์หรือสุขหรอก...แต่เราที่ดูมันอยู่นี่แหละจะทุกข์หรือสุข...เหมือนกันขยับเข้ามาในตัวเรา...ตาผ่านรูปให้เฉย ๆ หูก็ผ่านเสียงให้เฉย ๆ มันไม่ทุกข์หรือสุขหรอก...เห็นมั้ยล่ะคนตายแล้วไม่เห็นมันเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งเร้า คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผสฐัพพะ เลย...เพราะสิ่งเดียวที่คนตายแล้วไม่มีเหมือนเราคือ "จิต" ไง แล้วลำพัง "จิต" อิสระมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรของมันหรอก...แต่นี่มันยัง "หลง" อยู่ไง...สรุปแล้ว "ทุกข์" ทั้งชีวิตก็อยู่ที่ "จิตหลง" นี่แหละ...จึงต้องมาพากันปฏิบัติเพื่อแก้ "ความหลง" ให้ "จิต" กัน...พอเป็นแนวทางไปต่อยอดของใครของมันอย่างน้อย ๆ ก็ให้มันสามารถอยู่รวมกันให้ได้อย่างสันติกับ "คน" ด้วยกันนี่แหละก่อน...อยู่กับคนด้วยกันยังยากสวรรค์จะมีที่ว่างให้รึ ?!!!..."

                                                                                               (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณสุภาภรณ์  วงศ์วิทิต
 Service Delivery Manager
บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์
แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
พญ.ดนยา  เหมาธัญ
กุมารแพทย์
รพ.บำรุงราษฎร์
***จดจ่อในธรรม***
พ.ต.อ.หญิง ศิริรักษ์  วิรโชติกุลโรจน์
รพ.ตำรวจ
นพ.สมชาติ  สุนทราภิรมย์
สูตินรีแพทย์และแพทย์ด้าน
มะเร็งนรีเวชวิทยา
รพ.บำรุงราษฎร์
รตท.หญิง ทัศนีย์    สุนทราภิรมย์
ภรรยาผู้ใฝ่ธรรม ของ...
นพ.สมชาติ  สุนทราภิรมย์
สูตินรีแพทย์และแพทย์ด้าน
มะเร็งนรีเวชวิทยา
รพ.บำรุงราษฎร์
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
ผู้อำนวยการ
รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ร่าเริงในธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
***น้อมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์***
สาธุ ๆ ๆ ๆ ค่ะ
***บรรยากาศก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน***
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
...เป็นตัวแทนน้อมถวายใบปวารณาแด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาใช้ตามสมควร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ