ประมวลภาพ...ที่ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตารับกิจนิมนต์ ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เมื่อ วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 โดยมี... นางสาวศรินทร   ชูชาติพงษ์ ประธานชมรมธรรมะปฏิบัติ ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์
                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ที่...บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า 19 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ณ ห้องพักรับรองที่จัดเตรียมไว้ สำหรับเตรียมถวายจังหันท่านพระอาจาย์
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ ...สาธุ ...สาธุ...สาธุ
เวลาประมาณ 11 . 40 น.
นางสาวศรินทร   ชูชาติพงษ์ Team Lead, IT Technical Computing Engineering Application ซึ่งเป็น
ประธานชมรมธรรมะปฏิบัติ ของ
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
... กล่าวประวัติของท่านพระอาจารย์ให้ผู้เข้าร่วมฟังธรรมได้ทราบ และกราบอาราธนานิมนต์ ท่านพระอาจารย์บรรยายธรรมโปรดญาติโยม เป็นลำดับต่อไป
... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...
บรรยายธรรม ในหัวข้อ... "สาระของชีวิตคืออะไร"
            "...มุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะทางครอบครัว...สร้างสถานะภาพทางสังคมให้มันดีให้มันมั่นคง...ไม่ไปสร้างปัญหาเป็น "ภาระ" ของสังคม นั่นถูกแล้ว...แต่ก็พึงสังวรไว้เสมอว่าต่อให้มี "ศักยภาพ" ดีเลิศประเสริฐศรีอย่างไร ...ก็มี "ขีดจำกัด" ในการมี "ชีวิต" อยู่ในโลกแห่งสมมุตินี้แน่นอน...ให้เตรียมจิตเตรียมใจไว้เสมอ...เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ "ธาตุขันธ์" ร่างกายที่แตะต้องได้อยู่เดี๋ยวนี้มันจะเสื่อมสลายไปเมื่อใด...ในเมื่อตามเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ "เรา" ไม่ใช่ "ของ ๆ เรา" แต่เริ่ม...มันเกิดขึ้นได้มันก็เสื่อมได้ตามวาระของมัน...ถ้ามาพิจารณาอยู่เนือง ๆ ในความ "ไม่มีสาระแก่นสาร" ของสรรพสิ่งแม้กระทั่งร่างกายธาตุขันธ์นี้...การเกิดมามี "ชีวิต" ในชาตินี้ภพนี้ของคุณมี "สาระ" แล้วล่ะ !!!..."

                                                                                                        (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

คุณเหมือนฝัน   ตั้งสิน
เจ้าของGreen Leafy Boutique Lodge (ซอย ประชาชื่น 6 แยก 4) เป็นผู้ที่กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ พักค้างก่อนไปกิจนิมนต์ Chevron
คุณไพโรจน์   กวียานันท์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
***บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม***
คุณไพโรจน์   กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
                     
เป็นตัวแทนถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค แด่ท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น ไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * ** * *