ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตารับนิมนต์ รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ไปนำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ห้อง DIAMOND HALL  ชั้น 5 อาคาร A3
เมื่อวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ห้อง DIAMOND HALL  ชั้น 5 อาคาร A3
ที่...จุดลงทะเบียน ด้านหน้า ห้อง DIAMOND  HALL
เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 14.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ...นำสวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.พีรยา  หาญพงศ์พันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อ. ศิริพร  กนกชัยสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม
การศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ถิรพล  วงศ์สอาดสกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ. คำนวณ  ดวงกำสิริ
เลขานุการสาย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

คุณชานนท์   นานวล
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(ประธานชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน)
คุณภูริณัฐ   บัลลังก์
นิสิตชั้นปีที่ 3
สาขาการจัดการการโรงแรม
คณะมนุษยศาสตร์และ
การจัดการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(ประธานชมรมพุทธ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำนั่งสมาธิภาวนา
***หายใจเข้า พุ...หายใจออก โธ... พุทโธ พุทโธ***
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์
คณบดีคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ.กานดาวรรณ  แก้วผาบ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.ปกรณ์  ปาลวงษ์พานิช
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ. ประภาพร  แก้วเสน่ห์ใน
เลขานุการสาย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อ. อุทัยวรรณ  วัฒกชัย
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.วิยดา จันทร์หอม
เลขานุการสาย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.มารยาท  โยทองยศ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พีรยา  หาญพงศ์พันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ. ศิริพร  กนกชัยสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม
การศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.วนิดา  คูชัยสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.อังคณา  สุวรรณจตุพร
คณะเทคโนโลนีสารสนเทศ
และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                           (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ***
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
กับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
คุณนิราภัย วงศ์กาญจนา   ห้างทองแม่สายใจ 2  จ.ลพบุรี
อ.อังคณา  สุวรรณจตุพร
คณะเทคโนโลนีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณวิลาสิณี   อรรณพานุรักษ์ ทนายความ จ.ลพบุรี
คุณภัทธร  เสรีรักษ์ บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต จ.ลพบุรี
อ. สรศักย์  ชัยสถาผล
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ชญาน์นันท์  ติยะตระการ
คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อ. คำนวณ  ดวงกำสิริ เลขานุการสาย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ. จินตนา   โชติสิทธิฤทธิ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.นนิดา  สร้อยดอกสน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
                                                                                  
                                                                                    ... EBS...

                          การภาวนา  คือ  การมาติดตั้งกระบวนการ EBS : Emotional Breaking Skill  ที่จิตที่ใจของใครของมัน...เหมือนรถที่มีเบรค ABS   เราก็ต้องมี  EBS  เพื่อเบรคอารมณ์ รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทน อดกลั้นต่อสิ่งเร้า ฝึกที่จะฝืนความรู้สึกเดิม ๆ ของเราให้มีคุณภาพมากขึ้น  ให้รู้จัก “คิดที่จะหยุดคิด”  ทำบ่อย ๆ สติถึงจะเข้มแข็ง สติคือความระลึกได้...ถ้าสติเข้มแข็ง  ก็จะรู้เท่าทันอาการของจิต... เมื่อไม่ไปปรุงแต่งเสริมต่อ...จิตก็จะสงบ...(เพราะตอนนี้เราต้องการความสงบของจิต...เพื่อสร้างกำลังหนุนกระบวนการคิดวิเคราะห์ในเบื้องหน้าต่อไป...)  ซึ่งสิ่งที่จะสัมผัสได้ชัดเจน  ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่สำหรับผู้ปฎิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านี้ก็คือคุณจะสามารถอยู่ท่ามกลางสิ่งเร้า (รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์)  ได้ดีเหมือนคนที่ร่างกายแข็งแรง ก็จะอยู่ท่ามกลางเชื้อโรคได้โดยไม่ค่อยเจ็บป่วยง่ายจนเกินไป
                                                                                     
                                                                                                      (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
                                                                                      
ถาม - ตอบ ปัญหาธรรมกับท่านพระอาจารย์
อ.อาทร  พร้อมพัฒนภัค
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.สมศักดิ์   อภิรักษ์สมบัติ
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บริษัท รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พีรชัย  เกิดสินธุ์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ. ประชา  สมนาค
ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตั้งใจฟังธรรม
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.วิยดา จันทร์หอม
เลขานุการสาย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.พรจักรี พิริยะกุล
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ภัสพร  ตั้งใจกตัญญู
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยม***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
***สนทนากันนอกรอบ***
สุขที่ไม่ได้อิงอามิส...คือสุขใน "ธรรม"
กลุ่มนักศึกษา...ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
ที่ด้านล่างของห้อง DIAMOND HALL  ชั้น 5 อาคาร A3 ...คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ พร้อมทั้งน้อง ๆ นักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามส่งท่านพระอาจารย์
ร.ต.อ.พิทยา   คำแหงพล กองคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กราบนมัสการและตามส่งท่านพระอาจารย์
ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนแยกย้ายกันกลับ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ... ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ