งานทำบุญภาควิชาสรีรวิทยา และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวัติ  เทพาวราพฤกษ์ เมื่อ...
วันจันทร์ ที่  29 เมษายน 2562
เวลา 07.10 - 12.00 น. ณ ห้อง MD 417 ชั้น 4
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม และพระสงฆ์ของวัดป่าน้ำโจน
ซึ่ง...นำโดย
ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ณปภัส  ศรีมาชัย
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.อรระวี  คงสมบัติ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
***และอาจารย์ ของภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร***
ผศ.ดร.นพวรรณ  บุญชู
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.รักษิณา  พลสีลา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอัญจรีย์   อินจันทร์
นิสิต ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุโมทนาบุญร่วมกัน...สาธุ ๆ ๆ ๆ ค่ะ
พระสงฆ์...อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว...ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานจุดธูป - เทียน บูชาพระ
ลำดับต่อต่อมา...ได้กราบพระ รับศีล โดยพร้อมเพรียงกัน
ผศ.ดร.สุภาพร   พันธุ์ธีรานุรักษ์
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ณปภัส  ศรีมาชัย
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอัญจรีย์   อินจันทร์
นิสิต ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณนิราภัย  วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
ผศ.ดร.พรนรินทร์  เทพาวราพฤกษ์
ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.รักษิณา  พลสีลา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.กรองกาญจน์  ชูทิพย์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.กรรณิการ์  อรรถปันยวนิช
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.จรินทร  ธีระพรพันธกิจ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วันทนี  หาญช้าง
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สุภาพร  ล้ำเลิศธน
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านเห็ดและรา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.กิติณัฐ  รอดทองดี
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณภูริวัฒน์  เขียวคำรพ
ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณชยุต  หน่อแก้ว
สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ทักษณี  มหาศิริพันธ์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณ นะสะหะ ปัจจะ สีลานิยาจามะฯ
ลำดับต่อมา...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน เมตตาแสดงธรรมโปรดคณาจารย์
และนิสิตของภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมฟังธรรม

                                                       ชั่ว / ดี
            "...ไฟมันร้อน...น้ำแข็งมันเย็น...แต่ถ้าปล่อยวางไม่เป็น...มันก็ทำให้ "ทุกข์"
   เหมือนกันนั่นแหละ...พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้..."ละชั่ว" แล้วก็ "ทำดี" แต่ถ้า "ติดดี"
                                       ก็เหมือนจับก้อนน้ำแข็งโดยไม่ปล่อยมือนั่นล่ะ !!!..."

(บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

คุณณฐกร  คำแก้ว
นิสิตปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ทิพภาพร  บัวเลิง
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณพัฒนา   บุญเป็ง 
CEO ฟาร์มแกะ Hug You 
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
อาจารย์ศิวาการ  นิลกำแหง
อาจารย์วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
คุณนิราภัย  วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
ผศ.ดร.พวงเพชร วารี
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอุษณา   จัตุรงค์
นิสิต ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ดามรัศมน   สุรางกูร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
บรรยากาศในการฟังธรรม
ร่าเริงในธรรม
บรรยากาศในการสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
หลังจากสนทนาธรรมเสร็จเรียบร้อย...ได้ขอความเมตตาท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
ผศ.ดร.สุภาพร   พันธุ์ธีรานุรักษ์
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ดามรัศมน   สุรางกูร
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณชยุต  หน่อแก้ว
สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
***ฝึกสติห้เข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
 สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย
อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะ ผศ.ดร.นิวัติ  เทพาวราพฤกษ์ ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
...จากนั้น...
พร้อมกันกล่าวคำถวายสังฆทาน
น้อมถวายสังฆทานและใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์
ให้พรแก่ญาติโยม
พร้อมใจกันกรวดน้ำ...อุทิศแด่ สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวร พร้อมทั้ง ผศ.ดร.นิวัติ  เทพาวราพฤกษ์ ...สาธุ ๆ ๆ ๆ
"อยู่เย็นเป็นสุข นะลูก... นะ"
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ