ประมวลภาพ...การทำบุญสร้างบารมี ของคณะศรัทธาชาว จังหวัดลพบุรี
ที่ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตาไปโปรด ช่วงวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2562
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยากาศตอนเช้า...ในช่วงที่ท่านพระอาจารย์อยู่โปรดชาว จ.ลพบุรี
ญาติโยมมาร่วมกันทำบุญตักบาตร...เป็นกิจวัตรก่อนไปทำงาน ตลอดที่ท่านพระอาจารย์พัก ณ "บ้านสวน" แห่งนี้
นพ.ก้องเกียรติ   ณ ระนอง โสต ศอ นาสิก รพ.พระนารายณ์มหาราช
คุณไพบูลย์  มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ (อยู่ฮง))
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา (ห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
ร่วมกันปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับลูกหลาน
ทพญ.ชุติรัตน์  ตั้งกิตติถาวร
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์ ผอ.รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
คุณสิริกาญจน์ วงศ์กาญจนา บริษัท เอินส์ทแอนด์ยัง
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา (ห้างทองแม่สายใจ 2)
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของผู้ใจบุญ...ชาวลพบุรี และศรัทธาจากกรุงเทพมหานคร
ครอบครัว...ของ
คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์
(เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)
ครอบครัว...ของ
คุณภิมอร นิลยกานนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
ร่วมกันเตรียมอาหารถวายจังหัน
คุณวิโรจน์  แก่นแก้ว เจ้าของ... "วิโรจน์ลูกชิ้นปลา"...น้อมถวายจังหันท่านพระอาจารย์
สาธุ...สาธุ...สาธุ
"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ซึ่งเป็นธรรมขั้นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และท่านพระอาจารย์จะเน้นย้ำเสมอ...เมื่อไปอยู่ในสังคมไหน ๆ ก็ตาม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ท่านพระอาจารย์แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย
สาธุ...สาธุ...เจริญ ๆ ๆ นะ
ท่านพระอาจารย์จะนำญาติโยมภาวนาเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.
...ต่อจากนั้น...
ท่านพระอาจารย์ได้เมตตานำ สวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ

*
* * * * *
* * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * *
"ครอบครัวอรรณพานุรักษ์"...กราบขอโอกาสนิมนต์ท่านพระอาจารย์ฉันจังหันที่บ้านเพื่อทำบุญอุทิศให้กับญาติ ๆ
ผู้ล่วงลับไปแล้ว
คุณวิชัย  อรรณพานุรักษ์ เจ้าของบ้านผู้นิมนต์ท่านพระอาจารย์ ...ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
พร้อมด้วยญาติธรรม
 
คุณวิลาสิณี   อรรณพานุรักษ์ ทนายความ
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
สาธุ...สาธุ...สาธุ
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
กราบพระ รับศีล
พร้อมกับ...กล่าวคำถวายทาน ตามลำดับ
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ส่งต่อ..."บุญ"
บรรยากาศในช่วงถวายจังหัน
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร
อะทาสิ เม อะกาสิเม ญาติมิตตา สะขาจะเม , บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแก่ตนในการก่อนว่า ,ผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา,                                                      ผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเรา, ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตร เป็นเพื่อนของเรา, ดังนี้.
เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา ปุพเพ กะตะ มะนุสสะรัง , ก็ควรให้ทักษิณาทาน, เพื่อผู้ละโลกนี้ไปแล้ว.
นะ หิ รุณณัง วาโสโก วา ยาวัญญา ปะริเทวนา , การร้องไห้ก็ดี, การเศร้าโศกก็ดี หรือการร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดี,
            บุคคลไม่ควรทำทีเดียว.

นะตัง เปตานะมัตถายะ , เพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้น, ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย, ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว.
เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย , ญาติทั้งหลาย, ย่อมตั้งอยู่อย่างนั้น.
อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา , ก็ทักษิณาทานนี้แล, อันท่านให้แล้ว.
สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา , ประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์.
ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ ฐานะโส อุปปะกัปปะติ , ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น, ตลอดกาลนาน ตามฐานะ.
โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต , ญาติธรรมนี้นั้น, ท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้ว.
เปตานะ ปูชา จะกะตา อุฬารา , แลบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้ว, แก่ญาติทั้งหลาย, ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว.
พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง , กำลังแห่งภิกษุทั้งหลาย, ชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย.
ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ , บุญไม่น้อย, ท่านได้ขวนขวายแล้ว, ดังนี้แล.
ท่านพระอาจารย์สงบนิ่งแผ่เมตตาจิต
เมตตาทำน้ำมนต์ให้เป็นกำลัง
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ประพรมน้ำมนต์...เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นศิริมงคล แก่ญาติโยม
*
* * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ