ประมวลภาพ...ที่ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก ไปโปรดกลุ่มลูกศิษย์
และญาติโยม
ชาวจังหวัดลพบุรี ช่วงวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2562
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร ผู้ใจบุญ...ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้ และ คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
พร้อมด้วยญาติธรรมและลูก ๆ หลาน ๆ ...ร่วมกันทำบุญตักบาตรท่านพระอาจารย์
คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)

***ร่วมกันปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม ให้กับบุตรหลานของตน***

คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา (ห้างทองแม่สายใจ 2)
อาจารย์ธีรภัทร   สุวรรณรุจิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
***ตั้งจิตมุ่งมั่นในการสร้างบารมีทาน***
คุณไพบูลย์  มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ (อยู่ฮง))
ผู้มีบุญ...จึงคิดที่จะทำบุญ
บรรยากาศในการทำบุญใส่บาตร...ของผู้มี "สัมมาทิฏฐิ"
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา (ห้างทองแม่สายใจ 2)
ทพญ.ชุติรัตน์  ตั้งกิตติถาวร
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
น้อมถวายจังหันแด่...ท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
รับช่วงบุญ
"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
บรรยากาศในการทำบุญ..."ของผู้มีบุญ"
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้.
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์สงบนิ่ง...แผ่เมตตาจิตให้กับสรรพสัตว์
ในช่วงเย็นเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น. ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
ต่อจากนั้น...นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
คุณวิโรจน์  แก่นแก้ว
เจ้าของ...
"วิโรจน์ลูกชิ้นปลา"
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา
(เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
พ.ท.สมชาย   เทียมทัน
นายทหารนิรภัยกรมบิน
ศูนย์การบินทหารบก
คุณสมศักดิ์   แจ้งวงษ์
ผู้บริหาร...
บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมโปรดญาติโยม

  ดีพร้อม
  "...ทำดีล้ก็ย่ติดี"...จงแสดงความปรารถนาดี (ทั้งกาย วาจา ใจ) ไปถึงเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่อาศัยอยู่ในวัฏสงสารนี้ให้เป็น
นิสัยไว้..."จิต" จะได้อ่อนโยน มันจะได้รู้สึกโปร่งเบา...ถ้าตายแล้วยังมาเกิดอีก...ก็จะเกิดในภพชาติที่ดีที่สูง...ทั้งรูปร่างลักษณะ...
สถานภาพทางสังคม...ฐานะทางครอบครัว... เรียกว่า "ดีร้" ว่างั้นเถอะ!!!
... ส่วน "จิต" ที่ยึดติดไม่ว่า "เลว" หรือ "ดี" ก็จะเป็น "จิตที่หยาบ"
จึงเป็นเหตุทำให้ตัวเองรู้สึก "หนัก" อยู่นั่นแล้ว...ทั้งๆที่มองมุมไหนก็ "ถูก" หมด "ดี" หมด
ในความรู้ความเห็นของตัวเอง...แต่ก็ยังรู้สึก "ทุกข์" อยู่นั่นล่ะ...พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละชั่ว ทำดี ถึงที่สุดก็ต้องทำ "จิต" ให้
"ริสุธิ์" ซะจะได้ไม่ต้อง "หนัก" ก็เลยไม่ต้อง "ทุกข์" ไง !!!
..."

                                                                                                                                                                                       

                                                                               (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

 

     The  Complete  Goodness
                  ..."Doing well but not to cling to goodness"... Please always behave well by sending our good wishes to all beings who live being who live in this cycle of rebirth in order to make our... "mind" gentle and relieved... If we were dead and were born again,...
we would be born in good existence with good appearance,... good position in society... and good family... which it is called
"The Complete Goodness"!!!...   "According to the "mind" which cling to both "bad" and "good" things, it is called
"impurity of mind"... It causes us get "suffering" even though we think our opinion is "right" and "good"... Thus the Buddha tought us
to "purify" our "mind" and do not do any evil at all !!!...
   
                                                            

                         Translated by : Russamee   Prompichai 

ร่าเริงในธรรม
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2) ...เป็นตัวแทนหมู่คณะกราบขอขมาท่านพระอาจารย์
อาจาริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเตฯ
น้อมถวายพานดอกไม้ ธูป - เทียนแพ
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ขมามะ ภันแต
ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จ.ลพบุรี...บริเวณอ่างเก็บน้ำพระงาม
พลตรี วีรยุทธ  อินทร์วร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จ.ลพบุรี
คุณนายนริสรา  อินทร์วร ภรรยาท่านผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จ.ลพบุรี
บุตรชาย...ของท่านผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จ.ลพบุรี
***น้อมทำทาน...กับท่านผู้ทรงศีล***
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
หน้าที่ชาวพุทธ...เริ่ม จากการทำทาน
***ตั้งจิตมุ่งมั่นในการสร้างบารมีทาน***
ขออนุโมทนาบุญกับ ร.อ.มาโนช  ชวนอยู่ ด้วยนะคะ
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
พลตรี วีรยุทธ  อินทร์วร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จ.ลพบุรี...จุดธูป - เทียน บูชาพระ
ต่อจากนั้น...ได้กราบพระ - รับ ศีล และกล่าวคำถวายทาน ตามลำดับ
ครอบครัวของ...พลตรี วีรยุทธ  อินทร์วร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จ.ลพบุรี...ตั้งใจกราบพระ - รับ ศีล และกล่าวคำถวายทาน
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะฯ
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ สีละวันตัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต สีละวันโต ฯ
"ฝาบาตร"...สำหรับท่านพระอาจารย์มีไว้สำหรับใช้ใส่น้ำล้างมือ
พลตรี วีรยุทธ  อินทร์วร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จ.ลพบุรี...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในช่วงถวายจังหัน
ช่วยกัน รับ - ส่ง อาหารถวายพระ
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม" ที่ท่านพระอาจารย์ท่านเน้นย้ำเสมอในยามที่เรามาอยู่ร่วมกัน
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
 ***พิจารณาอาหาร***
"
องอร่อย"
ทุกอย่างเมื่อรวมกันอยู่ในบาตร...ก็กลายเป็น "ของปฏิกูล" ธรรมดา ๆ นี่เอง... "พระป่า"
ท่านจึงฉันเพียงเพื่อประทังชีวิต...และพอได้มีกำลังวังชาทำความพากความเพียรเท่านั้น...มิได้เพื่อบำรุงกามราคะแต่อย่างใด
รับประทานอาหารร่วมกัน
บุฟเฟ่ต์...ในกลุ่มญาติธรรม
หลังจากเสร็จทุกอย่างแล้ว...พลตรี วีรยุทธ  อินทร์วร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จ.ลพบุรี...ได้ถือโอกาสน้อมถวายทำบุญร่วมกับท่านพระอาจารย์
เนื่องในโอกาสเป็นเดือนเกิดของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
ร่วมกันปล่อยปลา
ให้ชีวิตเป็นทาน...
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์ได้ให้อาหารปลา
พร้อมกันนี้
กลุ่มลูกศิษย์ได้ช่วยกันปล่อยปลา ที่ได้ซื้อมาจากตลาดของวันนี้ (21มี.ค. 2562)
เพื่อต่อชีวิตให้เขารอดตาย...
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ถือโอกาสกราบลาท่านพระอาจารย์...สาธุ... ขออนุโมทนาบุญในกุศจิตในครั้งนี้ด้วยค่ะ
เหล่าทหารที่มาช่วยงานบุญในครั้งนี้
ขออนุโมทนาบุญ กำลังหลักของ...การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *