ประมวลภาพ...การทำบุญสร้างบารมีของคณะศรัทธาชาว จังหวัดลพบุรี
ซึ่ง...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก ไปโปรด ช่วงวันที่ 19 - 23 มกราคม 2563
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร...ตั้งใจสร้างบารมีทาน
"บุญ"....จากการทำ "ทาน" เป็นหลักประกันว่าหากเกิดมาใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากอย่างแน่นอน
คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา ...ห้างทองแม่สายใจ 2
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร ที่... "บ้านสวน" จ.ลพบุรี
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา ห้างทองแม่สายใจ 2
น้อม "ทำทาน"...แด่ "ท่านผู้ทรงศีล"
สิ่งที่สามารถนำติดตามตัวเองไปได้ที่ควรทำให้มาก เจริญให้มาก คือ "ทาน"... "ศีล"..."ภาวนา"...
3 อย่างนี้เท่านั้น ที่เมื่อกระทำแล้วจะติดตามตนเองไปได้ทุกภพทุกชาติ จนก้าวเข้าสู่... "นิพพาน"
ขออนุโมทนาบุญกับ...ทพญ.ชุติรัตน์  ตั้งกิตติถาวร
สิ่งใดที่ได้สละออกเป็น "ทาน" แล้ว...สิ่งนั้น คือ ของเราโดยแท้
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
***น้อมถวายจังหันท่านพระอาจารย์***
บรรยากาศในช่วงถวายจังหัน
สาธุ...สาธุ...สาธุ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
***ท่านพระอาจารย์แผ่เมตตาจิต อุทิศส่วนบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย***
ท่านพระอาจารย์เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำ
...ต่อจากนั้น...
ท่านพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
ร่าเริงในธรรม... อย่างมีสาระธรรม
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...สาธุ
ณ Rathshy Room (ร้านเช่าชุดไทย - ชุดราตรี / แต่งหน้า - ทำผม)
ได้ถือโอกาสกราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ทำบุญถวายจังหันที่ร้านเพื่อเป็นศิริมงคล รับปีใหม่
บรรยากาศของผู้มาร่วมทำบุญ
ขออนุโมทนาบุญกับ "น้องรัตน์" เจ้าของ... Rathshy Room ด้วยนะคะ
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
***ท่านพระอาจารย์แผ่เมตตาจิต อุทิศส่วนบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย***
 
รับประทานอาหารร่วมกัน
สนทนากับญาติโยม
กลุ่มอนาคตของศาสนา
น้อมถวายใบปวารณาทำบุญกับท่านพระอาจารย์
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * *
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ