ประมวลภาพ...การทำบุญสร้างบารมีของคณะศรัทธาชาว จังหวัดลพบุรี
ซึ่ง...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก ไปโปรด ช่วงวันที่ 20 - 23 มกราคม 2562
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
เนื่องในวันครบรอบ 100 วัน การเสียชีวิตของ...นายกิมชั้ง  แซ่ลี้
ซึ่งเป็นสามีของ อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร
พร้อมด้วยลูกหลานและญาติ ๆ ...น้อมใส่บาตรท่านพระอาจารย์
อีกทั้งญาติธรรม ของ... "บ้านสวน" จ.ลพบุรี
ตั้งใจทำบุญ...ตักบาตรท่านพระอาจารย์ เพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้ว
ตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ละโลกนี้ไปแล้วก็ดีและมีชีวิตอยู่ก็ดี...จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเทอญ
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์... ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
สาธุ...สาธุ...สาธุ
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
ส่งต่อบุญ
"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
บรรยากาศในการทำคุณงามความดี..."ของผู้มีบุญ"
ปิติสุข...ในผล "ทาน"
ท่านพระอาจารย์...ได้สนทนากับญาติโยม
พร้อมทั้งสอดแทรก "ธรรมะ"...ให้กับญาติโยมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
อะทาสิ เม อะกาสิเม ญาติมิตตา สะขาจะเม , บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแก่ตนในการก่อนว่า ,ผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา,                                                      ผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเรา, ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตร เป็นเพื่อนของเรา, ดังนี้.
เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา ปุพเพ กะตะ มะนุสสะรัง , ก็ควรให้ทักษิณาทาน, เพื่อผู้ละโลกนี้ไปแล้ว.
นะ หิ รุณณัง วาโสโก วา ยาวัญญา ปะริเทวนา , การร้องไห้ก็ดี, การเศร้าโศกก็ดี หรือการร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดี,
            บุคคลไม่ควรทำทีเดียว.

นะตัง เปตานะมัตถายะ , เพราะว่าการร้องได้เป็นต้นนั้น, ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย, ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว.
เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย , ญาติทั้งหลาย, ย่อมตั้งอยู่อย่างนั้น.
อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา , ก็ทักษิณาทานนี้แล, อันท่านให้แล้ว.
สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา , ประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์.
ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ ฐานะโส อุปปะกัปปะติ , ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น, ตลอดกาลนาน ตามฐานะ.
โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต , ญาติธรรมนี้นั้น, ท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้ว.
เปตานะ ปูชา จะกะตา อุฬารา , แลบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้ว, แก่ญาติทั้งหลาย, ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว.
พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง , กำลังแห่งภิกษุทั้งหลาย, ชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย.
ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ , บุญไม่น้อย, ท่านได้ขวนขวายแล้ว, ดังนี้แล.
ท่านพระอาจารย์แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
ในช่วงค่ำ...ท่านพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
บูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
***ท่านพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมโปรดญาติโยม***

      "...เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับ "คน" ด้วยกันนี่แหละสำคัญที่สุด...ในเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรม เพราะถึงยังไงคุณก็จะต้องอยู่ร่วมกับคนที่มี "กิเลส" มากกว่าคนที่หมดกิเลสแล้ว (พระอรหันต์) แน่นอน...แล้วคนมีกิเลสโอกาสที่จะผิดพลาดมีมากอยู่แล้ว...โอกาสที่จะกระทบกระทั่งกัน...มีมากอยู่แล้ว...แล้วที่สำคัญคุณไม่สามารถที่จะไปบังคับไม่ให้ใครมาละเมิดคุณได้ คุณมีสิทธิเพียงแค่รู้จักบริหารจัดการตัวเอง...หักห้ามตัวเองอย่าไปละเมิดเขาเท่านั้น...ถ้าไม่อยากเดือดร้อนทั้งชาตินี้และก็ชาติหน้า..."

                                                                          (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

ที่ ...บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
คุณสมศักดิ์   แจ้งวงษ์ ***ผู้บริหาร...บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต*** ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปโปรดที่โรงงาน
เพื่อโปรดพนักงานในบริษัท
พร้อมด้วย...ญาติธรรม
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
คุณภริน   แจ้งวงษ์ ***ผู้บริหาร...บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต***
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
รับช่วงบุญ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ท่านพระอาจารย์แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์
รับประทานอาหารร่วมกัน
หลังจากเสร็จทุกอย่างแล้ว...ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนากับพนักงานของ บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
เจ้าของบริษัท มีศีลมีธรรม...พนักงานในบริษัทย่อมร่มเย็นเป็นสุข
ร่าเริงในธรรม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *