ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน     จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตาไปพักที่คอนโดของ
คุณประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ นำปฏิบัติธรรม
- แสดงธรรม ณ  
บ้านสมถวิลคอนโดมิเนียม เมื่อ วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2563 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ณ ห้อง 15E บ้านสมถวิลคอนโดมิเนียม
คุณธนาภรณ์  ตันศักดิ์ดา ...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
นพ.ยิ่งพันธ์  ธาราวัชรศาสตร์
จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช
อ.อุราภรณ์  เชยกาญจน์
อาจารย์พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ
จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวรกัญญา  สิทธิธรรม
ผู้อำนวยการส่วน สนง.กสทช.
(สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ)
คุณอุบลวรรณ  โอสนานนท์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี เอ็นเตอร์ไฟรส์ จำกัด
ขออนุโมทนาบุญกับผู้มาร่วมบุญทุก ๆ ท่านค่ะ
ในช่วงบ่าย...ท่านพระอาจารย์ได้สนทนาธรรมกับญาติโยม
บรรยากาศ...แบบเป็นกันเองและอบอุ่น
นพ.สมชาติ  สุนทราภิรมย์
สูตินรีแพทย์และแพทย์ด้าน
มะเร็งนรีเวชวิทยา
รพ.บำรุงราษฎร์
พญ.หทัยชนก    คงมนัส
กุมารเวช
รพ.สมิติเวช ชลบุรี
นพ.ฤทธิเดช    คงมนัส
ประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานศัลยกรรม
รพ.ชลบุรี
"คุณกิ๊ก" มยุริญ  ผ่องผุดพันธ์
คุณนที  ธีระเสรีวงศ์ (ธงธง  มกจ๊ก)
บรรยากาศในช่วงฟังธรรม...สาธุ ๆ ๆ ค่ะ
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับดาราดังของเมืองไทย...สาธุ ๆ ๆ ค่ะ
ลำดับต่อมา...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา 2 ชั่วโมง
นพ.ฤทธิเดช    คงมนัส
ประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานศัลยกรรม
รพ.ชลบุรี
นพ.สมชาติ  สุนทราภิรมย์
สูตินรีแพทย์และแพทย์ด้าน
มะเร็งนรีเวชวิทยา
รพ.บำรุงราษฎร์
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
ผู้อำนวยการ
รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
พญ.หทัยชนก    คงมนัส
กุมารเวช
รพ.สมิติเวช ชลบุรี
คุณนลพรรณ ธงมงกต
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก
ภญ.สุณิสา  สังข์หล่อ
เภสัชกร รพ.พระนครศรีอยุธยา
คุณอภิชาติ  กาญจนะสันติสุข
วิศวกรไฟฟ้า 7 ฝ่ายควบคุมไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
คุณกฤชบดี  เรืองรุจิระ
CEO G Village Co-Creation Hub

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                 (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

"คุณกิ๊ก" มยุริญ  ผ่องผุดพันธ์
คุณนที  ธีระเสรีวงศ์ (ธงธง  มกจ๊ก)
* * * * * * * * * * * * * * * *
นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุข
อื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
                                                                              ...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...       
        สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
น้อมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญกับคุณหมอทั้ง 2 ท่านด้วยนะคะ...ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
"คุณกิ๊ก" และ "คุณธงธง มกจ๊ก"...ได้ถือโอกาสกราบลาท่านพระอาจารย์
สาธุ ๆ ๆ ๆ ค่ะ
นอกรอบก่อนแยกย้ายกันกลับ

                                                                                         "น้ำแข็ง...ในแก้ว"
                    "...ก้อนน้ำแข็งที่เราหยิบใส่แก้ว จะให้มันเนียนสนิทเป็นรูปทรงเดียวกับแก้วก็คงจะเป็นไปได้ยาก...
หากแต่จะให้แก้วบีบตัวมาสนิทแนบกับก้อนน้ำแข็งก็... "ฝันได้แต่อย่าหวัง"...มีทางเดียวคือ..น้ำแข็งจะต้องละลายตัวเอง...มันจึงจะมีโอกาสเนียนสนิทกับรูปทรงของแก้ว...แต่ถึงอย่างไร...น้ำก็คือน้ำ...น้ำไม่ใช่แก้ว...แก้วก็ไม่ใช่น้ำ...แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเนียน...ฉันใดก็ฉันนั้น...เราไม่สามารถที่จะไปบังคับสรรพสิ่งให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่างไปหรอก...เรามีสิทธิ์เพียงแค่รู้จักกับบริหาร
จัดการตัวเอง
ให้สามารถอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งให้ได้เท่านั้น...แต่ถึงอย่างไร..เราก็คือเรานั้นแหละ!!!..."
                                                                                                                                                

                                                                                                                                   (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... พระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
                                                                                                                                                          

                                                                                                                         "The Ice...
In a Glass"
                     "...The ice that we put in a glass is difficult to attach completely to the shape of glass...
And it is impossible that the glass will press itself attach to ice... " You can dream but you can not hope"
... The only way is the ice must melt itself... in order to attach compeletely to the shape of glass... But however... Water is Water... water is not a glass...a glass is not water... But... both of them can live together... In the same way we can not force all state being to be as we wish... We only know how to manage ourselves to live with all state being... But... we are we!!!..."
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 Translated by : Russamee   Prompichai 

 

 

ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
บรรยากาศในการสนทนาธรรม
ตอนเช้า...ของวันสุดท้ายที่ท่านพระอาจารย์จะเดินทางกลับ
คุณธนาภรณ์  ตันศักดิ์ดา ...ได้นำเพื่อนฝูง , พี่ ๆ น้อง ๆ ญาติธรรม
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ สร้างบารมีทาน
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ Logistics Officer บริษัท Minor Group ได้พา "ป๊า" และ "ม๊า"...น้อมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการทำบุญถวายทาน
รศ.ดร.สุเพชร  จิรขจรกุล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมกับ "คุณหนิง" ภรรยาผู้ใฝ่ธรรม
คุณดนุภพ  สุบรรณพงษ์ Structure Engineer บริษัท อริสต้า ทูโร่ จำกัด
คุณจิตินันท์  ถิรเลิศวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอคสตรีมกรุ๊ป จำกัด
คุณสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล General Manager บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด จ.นครราชสีมา
และ คุณณิรภา  กุลวชิระธรเจ้าของกิจการ กูโรตีชาชัก @โคราช
ภญ.สุณิสา  สังข์หล่อ
เภสัชกร รพ.พระนครศรีอยุธยา
คุณสุภาภรณ์  วงศ์วิทิต  Service Delivery Manager
บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
คุณอุดม  ทยานานุภัทร์
Senior manager Legal & Contract Department ธนาคารธนชาติ จำกัด
คุณกฤติน ฉัตรธีภัทร
Account Manager P&G Thailand Ltd.
คุณขวัญเรือน วงษ์ไทย นักประชาสัมพันธ์ระดับ 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
คุณณัทกร  สมานญาติ มัณฑนากร/ดีไซเนอร์
Director / Director / Owner ;Pastello I + A design studio & Construction
และ คุณวรานันท์  ช่วงฉ่ำ Head of Marketing บริษัท LINE MAN WONGNAI จำกัด
บรรยากาศในการทำบุญ...ของ "ผู้มีบุญ"
ขออนุโมทนาบุญกับ... "อ.หนึ่ง" จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยนะคะ
กัปปิยัง กะโรหิ...ของนี้บริสุทธิ์แล้วหรือยัง?
กัปปิยะ ภันเต...ของนี้บริสุทธิ์แล้วเจ้าข้า
***สายทางบุญ***
ปิติในบุญ
 
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
 
อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
สสาธุ ๆ ๆ ๆ ค่ะ
ญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกัน
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คุณประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (เจ้าของสถานที่)
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง...ฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง

                                                           ชัดตื้น / ชัดลึก
                 "...เคยถ่ายรูปมั๊ย..เมื่อเราโฟกัสไปที่จุดไหน จุดนั้นก็จะชัดเจน...ยิ่งค่อย ๆ ซูมเข้ามาใกล้ ๆ
ก็จะยิ่งเด่นชัดขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่แบคกราวด์ด้านหลังก็จะยิ่งเบลอ...ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าเราเอาความรู้สึกโฟกัส
ไปที่ปลายจมูก รู้อยู่กับลมหายใจเข้า...พุท ...ลมหายใจออก...โธ ...มันก็จะเด่นชัดอยู่ตรงจุดนี้แหละ ยิ่งค่อย ๆ
ประคับประคองสติกำหนดรู้อยู่ตรงนี้ไปเรื่อย ๆ ...ความสำคัญมั่นหมายกับเรื่องราวต่าง ๆ ก็จะเลือนรางไป
ไม่เด่นชัดเท่า...ภาษาของนักเล่นกล้องนักถ่ายภาพดูเหมือนเขาจะเรียกว่า..."ภาพชัดตื้น"
(หน้าชัดหลังเบลอ)มั้งแล้วถ้าหากเราสามารถประคับประคองสติกำหนดรู้อยู่ไม่หวั่นไหวคลอนแคลนไปกับ
สัญญาอารมณ์หลากหลายที่จรมา...ความรู้สึกที่เรากำหนดรู้อยู่กับสัญญาอารมณ์ในเบื้องต้นที่ปลายจมูก
กับลมหายใจเข้าพุท ลมหายใจออกโธ ก็จะยิ่งเด่นชัดขึ้น...ชัดขึ้น...ละเอียดขึ้น...ละเอียดขึ้น ...เด่นขึ้น...
เด่นขึ้น...จนกระทั่งปลายจมูกก็เลือนไป...ลมหายใจก็หายไป (ในความรู้สึก)...หูก็ดับไป..ไม่มีความสำคัญ
มั่นหมายกับสิ่งใด ๆ ภายนอก..ไม่มีขวาไม่มีซ้าย...ไม่มีหน้าไม่มีหลัง...ไม่มีบนไม่มีล่าง...เหลืออยู่แต่ สภาวะ
ที่รู้เด่นแต่เพียงหนึ่งเดียว อยู่ภายใน...เหมือนลืมตาอยู่ในห้วงอวกาศอันเวิ้งว้างแต่ไม่รู้สึกอึดอัดขัดข้องอะไร...เปรียบเป็นรูปธรรมก็ประมาณ "ภาพชัดลึก" (หลังชัดหน้าเบลอ) ของนักเล่นกล้องนักถ่ายภาพนั่นแหละ...เอาเท่านี้ก่อนเถอะเรื่องอื่นค่อยว่ากัน..."
                                                                                                                                                                            

                                  (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

ร่าเริงในธรรม
บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
น้อมถวายทำบุญแด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาใช้ตามสมควร
สาธุ ๆ ๆ ...ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ