ประมวลภาพของ...คณะผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้ากราบนมัสการ ฟังธรรม - สนทนาธรรม ทำบุญกับ
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งนำโดย
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เมื่อ...วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ที่ศาลา ของ...วัดป่าน้ำโจน
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
ออกมาต้อนรับ...คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งนักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นำโดย... รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ท่านพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมโปรดคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งนักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ... อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
                                                                        ...เราคือพระเจ้าของเรา...
           "...จริงอยู่เราไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่สามารถจะไปดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้ดั่งใจ...แต่...เราก็คือ "พระเจ้าของเรา" ...เราคือผู้ลิขิตชีวิตของเรา...พระพุทธเจ้า...พระธรรมเจ้า...พระอริยะสงฆเจ้า คือ แนวทาง...คือแรงบันดาลใจที่จะดำเนินตาม...แต่จะไปถึง "จุด" นั้นได้หรือไม่ ?...ขึ้นอยู่ที่เรานี่แหละ...อัตตาหิ อัตตโน นาโถ...ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน...มันจะเป็น "พระเจ้าของตัวเอง" ก็ตรงนี้ล่ะ !!!..."
                                                         
                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

            "...I am not a magic God who have the magic formula for success that make people what they are as they wish. But I am the God of mine. Because I am able to centrol my own life. And you are the same as me. You are the God of yours also. The Buddha, Dhamma and Noble Monks are the inspiration to us that we have to do follow them. But we will reach our goal or not, it depends on us, like a proverb says that "Uttahi Uttano Natho". It means that only we who can help ourselves and that is why we are the God of ours.  ..."
     
                                                                                                   Translated by : Russamee   Prompichai 

"สุข" ...ใน "ธรรม"
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พีรชัย  เกิดสินธุ์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พีรยา  หาญพงศ์พันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.รุจิพรรณ   สัมปันณา
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ. ศิริพร  กนกชัยสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.สุนทรี   ผลวิวัตน์ รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ. ประชา  สมนาค
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมค่ายอาสา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.มณทิรา   สุขแสนดี
หัวหน้าแผนกพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณพงษ์ศิริ   จงรักษ์ คณะดิจิทัลมีเดีย - ภาพยนต์
(ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์)
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณปฐมฤกษ์   โตสวัสดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ (นายกสโมสรนักศึกษา)
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณณฐิกา   บุญแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
(ประธานชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณศุภรัตน์   เรืองเดช คณะนิเทศศาสตร์
(ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณสุภัสสร   ปัญญา คณะมนุษยศาสตร์ ฯ - การบิน (ประธานฝ่ายวิชาการ) สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณปาริชาติ   รักษ์เส้ง คณะนิเทศศาสตร์ Learning Designer มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณปณิฏฐา   เลิศหิรัณย์ คณะนิเทศศาสตร์ (ประธานฝ่ายกีฬา)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณนพพันธ์   จันทรศร คณะนิเทศศาสตร์ Learning Designer มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณพงษ์เพชร   พงษ์โสภณ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ - การบิน (เลขานุการ)สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณเปลวนุ่น   แก้วหร่าย ทนายความ
คุณนันทพร  วันเรียน ผู้ใฝ่ธรรม
คุณสุภัสษร   กุนมล ผู้ใฝ่ธรรม
คุณยายนันทนา   นาคอินทร์ ผู้บุกเบิกวัดป่าน้ำโจน
คุณราณี   อรรณพานุรักษ์ ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณวิชัย   อรรณพานุรักษ์ ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณกฤติน  ฉัตรธีภัทร ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด ธนาคาร BNP Paribas
คุณกรกนก   ขันทิศ ผู้ใฝ่ธรรม
คุณนิราภัย วงศ์กาญจนา   ห้างทองแม่สายใจ 2  จ.ลพบุรี
***บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม***
คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งนักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ...น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยทำบุญกับท่านพระอาจารย์
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ... ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ