ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตารับนิมนต์ รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ไปนำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรมห้อง Banquet A5 - 501
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ห้อง Banquet A5 - 501 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ...นำสวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณจารุพงษ์  บุศยศักดิ์
วิศวกรรมเหมืองแร่
(Freelance)
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คุณขวัญเรือน วงษ์ไทย
นักประชาสัมพันธ์ระดับ 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(สำนักงานใหญ่)
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
ภาควิชาเคมีสิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
คุณอาทิตย์  ชีวณิชชากร
Interior Design Thehardwarerevival
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำนั่งสมาธิภาวนา
***นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี***
เมื่อผู้มี "อำนาจ"...มี "คุณธรรม" ในสังคมนั้น ๆ ย่อมร่มเย็น
"คนรุ่นใหม่...ที่หันเข้าสู่ศาสนา"
***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ***
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
                                                              คนศิวิไลซ์
       "...การมาศึกษาเล่าเรียน มาอยู่ร่วมกัน ไม่ใช่เพียงแค่จะมาเรียนรู้วิธีการผลิต "ตรรกะ" เพื่อหนุนพฤติกรรมของตัวเองเท่านั้นนะ...แต่ต้องหัดคำนึงถึง "ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี" ด้วย...ความศิวิไลซ์ของคนเราอยู่ที่ความมี "รากเหง้า" มีที่ไปที่มา...รู้ ก.ไก่ ก.กา ก็เพราะสติปัญญาของ "บรรพบุรุษ"...แค่ความ "กตัญญูกตเวที" ยังไม่รู้จัก มันจะไปพัฒนาต่อยอดอะไรได้...นอกจาก "ความวุ่นวาย"...ที่จะเกิดขึ้นตามสถานที่ ๆ ตัวเองไป "สิงสถิตย์" อยู่เท่านั้น แล้วเมื่อถึงที่สุดตัวเองนั่่นแหละจะได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายจากมุมมองที่ "ด้อยคุณภาพ" ของตัวเอง..."


                                       (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.ปกรณ์  ปาลวงษ์พานิช
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.รุจิพรรณ  สัมปัณณา
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.พรจักรี  พิริยะกุล
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.กาญจนา  ชูขำ
แผนกนิติการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.สมศักดิ์  อภิรักษ์สมบัติ
สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.ไกรศร  ทศชนะ
ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.นนิดา  สร้อยดอกสน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พีรชัย  เกิดสินธุ์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณธัญชนก  สาระณะ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ประธานชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน)
"...การบริหารจัดการตัวเองไม่ไปละเมิดเบียดเบียน ผู้หนึ่ง ผู้ใด องค์กรใด สังคมใด ที่ตัวเองไปอยู่ร่วมให้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย...นั่นล่ะ...ปฏิบัติธรรม..."  

(บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อ.อังคณา  สุวรรณจตุพร
คณะเทคโนโลนีสารสนเทศ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.วริษษา  ชะม้อย
อาจารย์สำนักมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.เสาวณี  มณีแสงสาคร
ผู้อำนวยการเวิร์ดอินเทค /เรียนควบงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
***บรรยากาศในการฟังธรรม***
รศ.ดร.ฐิตินัย   แก้วแดง
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.งามนิตย์  วงษ์เจริญ
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ณัฏฐา  เลาหกุลจิตต์ สาขาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ. ศิริพร  กนกชัยสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ปราณี  สวัสดิสรรพ์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.นันทิยา  ชัยบุตร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
***ร่าเริงในธรรม***
อ. ประภาพร  แก้วเสน่ห์ใน
เลขานุการสาย ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.กุลบูรณ์  เกียรติบุตร เลขานุการสาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ซ้าย) และ อ.พรพจน์  เพ็ชรทวีพรเดช หัวหน้าสำนักพัฒนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ขวา)
คุณณฐิกา  บุญแก้ว
ประธานชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บรรยากาศในการสนทนาธรรม และถามปัญหาธรรมกับท่านพระอาจารย์
คณาจารย์...นักศึกษา พร้อมทั้งผู้ที่สนใจ
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยร่วมทำบุญกับท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญกับ...รศ.ดร.ฐิตินัย   แก้วแดง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
รศ.งามนิตย์  วงษ์เจริญ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
น้อง ๆ จาก... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จาก... กฟภ.(สำนักงานใหญ่)
สาธุ...สาธุ...สาธุ ค่ะ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุกคนด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ าธุ
สาธุ