ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตารับนิมนต์ รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ไปนำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรมห้อง Banquet A5 - 501
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ห้อง Banquet A5 - 501 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   
พระณัทกร  คุณชโย (สมานญาติ)
มัณฑนากร/ดีไซเนอร์
Director / Director / Owner ;Pastello I + A design studio & Construction
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ...นำสวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.มารยาท  โยทองยศ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พีรชัย  เกิดสินธุ์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.สุนทรี   ผลวิวัตน์
รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ถิรพล  วงศ์สอาดกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พีรยา  หาญพงศ์พันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.กัญจนา  พัฒนวรพันธุ์
รองคณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.นนิดา  สร้อยดอกสน
รองคณบดี
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.ศุภฤกษ์  หนูเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.นันทิยา  ชัยบุตร
รองคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด


อ.เอ็ม สริต รายการ...
"คลิกใจให้ธรรม"
"คุณนุช"...ทีมงาน "คลิกใจให้ธรรม"
คุณจารุพงษ์  บุศยศักดิ์
วิศวกรรมเหมืองแร่
(Freelance)
คุณสุวรรณี  ศรีราสวัสดิ์
กูโรตีชาชัก @ โคราช
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำนั่งสมาธิภาวนา
***ฝึกสติห้เข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
ผศ.เจษฎา  แก้ววิทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
***หายใจเข้า "พุท"...หายใจออก "โธ"***
***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ***
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.กุลบูรณ์  เกียรติบุตร
เลขานุการสาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.มารยาท  โยทองยศ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.เสาวณี  มณีแสงสาคร
ผู้อำนวยการเวิร์คอินเทค
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.กรัณฑรัตน์  บุญญวัฒน์
คณบดีคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์
คณบดีหลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ถิรพล  วงศ์สอาดกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.ศุภฤกษ์  หนูเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.นันทิยา  ชัยบุตร
รองคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ. ศิริพร  กนกชัยสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พีรยา  หาญพงศ์พันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

       "... เรามาพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่เรา... ไม่ใช่ของ ๆ เรา ไปสั่งมันไม่ได้ ชอบไหม สภาวะ "ทุกข์" ไม่ชอบ ไม่อยากให้เกิดมันก็เกิด อยากให้หายมันก็ไม่หายดั่งใจ เราคอนโทรลไม่ได้แล้วจะเป็นของเราได้ยังไง แล้วมันเป็นของวิเศษตรงไหน นั่งเฉย ๆ ยังทุกข์ แล้วด้วยความหลง ยังไม่อยากจากไม่อยากตาย ทุกคนกลัวตายแต่ไม่กลัวเกิด นี่ล่ะความหลงเรามาหาภูมิคุ้มกัน ผลิตปัญญา บ่อย ๆ เข้าเราจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ เราจะรู้จักมากขึ้น จะมีทักษะที่จะเบี่ยงเบนความรู้สึกมากขึ้น รู้จักยับยั้งชั่งใจที่เป็นธรรมชาติ รู้จักผิดหวังเป็น รู้จักทำใจ และที่สุดคือรู้จัก "ปล่อยวาง" ได้ ต้องฝึกฝนที่จะผลิตปัญญามาสลายปัญหา คือ "ภาวนา "..."

                                    (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

คุณอาทิตย์  ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival
คุณจิรา  เฉลียวเกรียงไกร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฐานข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณขวัญเรือน วงษ์ไทย
นักประชาสัมพันธ์ระดับ 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(สำนักงานใหญ่)
คุณอุบลวรรณ  อาญาสิทธิ์
นักการเงินระดับ 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณสุวรรณี  ศรีราสวัสดิ์
กูโรตีชาชัก @ โคราช
***บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม***
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
ผู้อำนวยการ
รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
คุณบัณฑิต  มาศรักษา
Contact Center
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อ.กุลบูรณ์  เกียรติบุตร
เลขานุการสาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณจิราวรรณ  ดีบัวใหญ่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (ประธานชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
ถามปัญหาธรรม
ในโอกาสนี้ อ.เอ็ม สริต รายการ... "คลิกใจให้ธรรม" ได้ถามปัญหาธรรม และบันทึกเทปทำรายการ
บรรยากาศในบันทึกเทปวีดีโอ...รายการ "คลิกใจให้ธรรม" (ซึ่งครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 3 ที่ท่านพระอาจารย์เมตตาให้ อ.เอ็ม สริต บันทึกเทปธรรมะของท่าน)
***ท่านพระอาจารย์อนุโทนาให้พรกับญาติโยม***
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
น้อมถวายทำบุญ...กับท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
***สนทนากันนอกรอบ กับน้อง ๆ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์***
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุกคนด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ าธุ
สาธุ