<
ประมวลภาพของ...คณะผู้บริหาร - อาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้ากราบนมัสการ ฟังธรรม - สนทนาธรรม ทำบุญกับ
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งนำโดย
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เมื่อ...วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"ศาลาปราบเซียน" ของ... วัดป่าน้ำโจน
ในช่วงบ่าย 3 โมง...ซึ่งเป็นเวลาฉันกาแฟ - ปานะ...ของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
***ท่านได้เมตตาแสดงธรรมโปรดคณะผู้บริหาร - อาจารย์ ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ***

                                                                       สมดุลสถิต
           "...ถ้าเราอยากจะ "สงบ" มันก็ไม่อยาก "ฟุ้งซ่าน"...ไอ้ "อยาก" กับ "ไม่อยาก" นั่นล่ะ "ความฟุ้งซ่าน" ล่ะ!!! เพราะมันคือ "ตัญหา" รากเง้าของ "กิเลส" นั่นเอง
                พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ "จิต" (ผู้รู้) อยู่กับ "สิ่งรู้" คือคำบริกรรมอะไรก็ได้ที่ถูกอัธยาศัย สำหรับพระองค์ก็อยู่กับ "ลมอัสสาสะ และ ลมปัสสาสะ" คือ รู้อยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออกนี่แหละ...ส่วนพวกเราในปัจจุบันจะเพิ่มคำบริกรรมตามลมหายใจด้วยก็ได้ อย่างเช่นหายใจเข้าก็ "พุทธ" หายใจออกก็ "โธ" หรือจะเอาแต่คำบริกรรมในใจอย่างเดียวว่า "พุทธ ๆ ๆ" ในใจโดยไม่ยุ่งกับลมหายใจก็ได้ตามอัธยาศัย...เจตนาก็เพื่อไม่ให้ "ผู้รู้" มันเหวี่ยงไปที่อื่นอันจะนำไปสู่ความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่นเอง...
               ต่อเมื่อความระลึกรู้อยู่กับสิ่งรู้ (คำบริกรรม)ในปัจจุบันต่อเนื่องมากขึ้น ๆ ๆ ๆ ...เรื่องราวอื่น ๆ ทั้งเรื่องการเรื่องงาน...เรื่องอดีต อนาคต ก็จะค่อย ๆ เลือนหายไป...ถึงที่สุดก็จะไม่มีแม้กระทั้งคำบริกรรมหรือแม้กระทั่งลมหายใจ (ในความรู้สึกในขณะนั้น)...มีแต่ "สภาวะที่รู้เด่นอยู่เพียงหนึ่งเดียว"... เปรียบเทียบกับวิชาการทางโลกก็ประมาณว่า..."ΣF = 0" ก็เลยเกิด "สมดุลสถิต" นั่นแหละ...ไม่มี "แรงกระทำ" ก็ไม่มี "ความเร่ง" ไม่มี "งาน" ก็ไม่มี "พลังงาน" ...เรากำลัง "อนุรักษ์พลังงาน" ล่ะ...
             ออกมาจากความสงบเป็นหนึ่งเริ่มตอบสนองสิ่งเร้าภายนอกได้...ก็ค่อยพิจารณาไปถึงความไม่เที่ยง ไม่จีรังยั่งยืน ไม่มีอยู่จริงของสรรพสิ่ง...จากหยาบ ๆ ไปสู่ละเอียด...จาก "รูป" ไปสู่ "นาม" จาก "สสาร" ไปสู่ "พลังงาน" จาก "สิ่งรู้" ไปสู่ "ผู้รู้"...นั่นล่ะ "ภาวนา" ล่ะ คือ "พิจารณา"...โดยอาศัยกำลังจาก "ความสงบ" เป็นฐานสนับสนุน...เหมือนกับชีวิตปัจจุบันที่พวกเราทำงาน ทำมาหากินแต่ละวัน ที่ค่ำมาก็ต้องนอนพัก พอตื่นได้แรงแล้วก็สู้ต่อไป จนกว่าจะตายนั่นแหละ นี่เหมือนกัน...เข้าสู่ความสงบแล้วก็ออกมาพิจารณา เหนื่อยแล้วก็เข้าสู่ความสงบเอากำลังก่อนแล้วค่อยพิจารณาจนกว่าจะ "จบกิจพรหมจรรย์" คือหายสงสัยในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง มันถึงจะไม่มี "พันธะ" เหนี่ยวนำที่จะไปก่อมวลอีกนั่นแหละ...จบ !!!..."

                 

                                                               (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.รุจิพรรณ   สัมปันณา
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.รุ้งลาวัลย์  สกุลมาลัยทอง
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.วีรพงษ์  พวงเล็ก
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.นวพล  หาญคำอุ้ย
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.อาชวิชญ์  กฤษณสุวรรณ
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณพิราพรรณ  หรรษา
ศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ
เจ้าของธุรกิจ
บริษัท 802 ดิจิตอล มีเดียจำกัด
ทำงานเกี่ยวกับพัฒนาซอฟแวร
"น้องเยียร์" ผู้น่ารัก
คุณศุภฤกษ์  หนูเจริญ
ศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ
เจ้าของธุรกิจ
บริษัท 802 ดิจิตอล มีเดียจำกัด
ทำงานเกี่ยวกับพัฒนาซอฟแวร์
ผศ.ดร.ภัทริยา  งามมุข
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.วริษษา  ชะม้อย
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดสำนักมาตราฐานคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.กัญจนา  พัฒนวรพันธุ์
รองคณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.นฤเทพ  สุวรรณธาดา
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.สุนทรี   ผลวิวัตน์
รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.นนิดา  สร้อยดอกสน
รองคณบดี
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ร่วมกันน้อมถวายเสื่อ และเบาะรองปูนั่งสมาธิ...สาธุ ๆ ๆ ๆ ค่ะ
เดินชมบริเวณวัด
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติภาวนา (เดินจงกรม)
เส้นทางแห่ง "มรรค"
***การกระทำให้ดู...เป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด***
"ศาสนา"...ยังคงสืบต่อได้ด้วย พุทธบริษัท 4 ที่มี "ปัญญา"
ที่พักอาศัยหลบแดด หลบฝน...เพื่อเอื้อให้สะดวกกับการปฏิบัติภาวนา
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
***ฝึกสติห้ข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณยายนันทนา  นาคอินทร์
ผู้บุกเบิก
วัดป่าน้ำโจน
ผศ.ดร.ภัทริยา  งามมุข
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.อาชวิชญ์  กฤษณสุวรรณ
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.นฤเทพ  สุวรรณธาดา
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.รุ้งลาวัลย์  สกุลมาลัยทอง
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และบริหารกิจการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.วริษษา  ชะม้อย
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดสำนักมาตราฐานคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณศุภฤกษ์  หนูเจริญ
ศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ
เจ้าของธุรกิจ
บริษัท 802 ดิจิตอล มีเดียจำกัด
ทำงานเกี่ยวกับพัฒนาซอฟแวร์
คุณพิราพรรณ  หรรษา
ศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ
เจ้าของธุรกิจ
บริษัท 802 ดิจิตอล มีเดียจำกัด
ทำงานเกี่ยวกับพัฒนาซอฟแวร์
"น้องเยียร์" ผู้น่ารัก
ดร.กัญจนา  พัฒนวรพันธุ์
รองคณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.นนิดา  สร้อยดอกสน
รองคณบดี
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.วีรพงษ์  พวงเล็ก
ครูGE สอนวิชาชีวิต
สังกัดคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.สุนทรี   ผลวิวัตน์
รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.รุจิพรรณ   สัมปันณา
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณจิราวรรณ  ดีบัวใหญ่
อดีตประธานชุมนุมพุทธรรมกรรมฐาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
สนทนาก่อนกราบลากลับ
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง...ฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง
น้อมถวายใบปวารณาทำบุญแด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาใช้ตามสมควร
คณะอาจารย์...น้อมถวายทำบุญ
สาธุ ๆ ๆ ๆ ค่ะ
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
* * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ... ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ