ประมวลภาพของ...คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้ากราบนมัสการ ฟังธรรม - สนทนาธรรม ทำบุญกับ
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งนำโดย
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เมื่อ...วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"ศาลาปราบเซียน" ของ... วัดป่าน้ำโจน
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...ได้เมตตาแสดงธรรมโปรดคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ใครล้าหลัง
   "...อย่าได้หลงลืมตัวเองจนเกินไป...ว่าตัวเองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเลิศกว่าคนอื่น...ว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่...เป็นนักวิทยาศาสตร์...ตราบใดที่เรายังหัวเราะ...
ยังร้องไห้
...ยังรู้สึกเครียด รู้สึกคับแค้นกับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจ ...รู้สึกหดหู่เศร้าหมองกับสิ่งที่รักเสื่อมสลายไป...ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้คนที่ไม่มีการศึกษาเขาก็เป็นกัน
        ...พระพุทธเจ้าท่านทรงพยายามบอกสอนเราให้รู้จักความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย...ไม่เสถียร
ไม่จีรังยั่งยืน...ไม่มีสาระแก่นสาร...ไม่มีอยู่จริง...พระองค์สอนให้แก้ที่เหตุ...เพราะทุกอย่างเกิดจากเหตุ...อย่างเราโกรธเราไม่พอใจที่ไม่ได้ดั่งใจหรือถูกตำหนิติเตียน...
ในมุมของเราก็จะดู
"สิ่งรู้" ภายนอกเป็นหลักว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้...แต่พระพุทธเจ้าให้หันมาดู "ผู้รู้"
อยู่ภายใน...แล้วพยายามแก้ไขผู้รู้นี้ให้รู้จริงตามเป็นจริง...ที่มันโกรธมันไม่พอใจเพราะมันยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายใน "รูปนาม" ตัวตนนี้ว่าเป็น "เรา" เป็น
"ของ ๆ เรา" อย่างเป็นจริงเป็นจัง...พระองค์จึงพยายามบอกสอนให้...แยก "ธาตุ" แยก "ขันธ์" ดูให้เห็นจริงตามเป็นจริง ดูสิว่า..."เรา" อยู่ไหน...ในกอง "รูป" กอง "นาม" นี้
          ...ถ้าในแง่วิทยาศาสตร์ไอ้รูปนามนี้ก็คือ
"สะสารกับพลังงาน"...และไอ้สะสารกับพลังงานนี้มันจะมาจากไหน ถ้าไม่มาจาก...คาร์บอน
...ไฮโดรเจน... อ๊อกซิเจน
ฯลฯ...แล้วคนรุ่นใหม่ที่ร่ำเรียนมาแทบตายเวลาถูกกระทบทำไมไม่ "วิเคราะห์" สิ่งเร้าให้เป็น "ปัญญา" หล่อเลี้ยงจิตใจตัวเองล่ะ...ว่ามันด่า "คาร์บอน" มันนินทา "ไฮโดรเจน"
...ทำไมต้องคิดแบบคนทั่วไปที่เขาไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ว่า "มันด่ากู" เล่า!!!..."
                                                                               
                                                                                          (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พีรยา  หาญพงศ์พันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.วิศาล  พัฒน์ชู
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.พรจักรี  พิริยะกุล
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.ภัทรกฤต  โยธินสิทธิชัย
แผนกพัฒนากิจกรรมและ
สวัสดิการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.นันทิยา  ชัยบุตร
รองคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.นนิดา  สร้อยดอกสน
รองคณบดี
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.มารยาท  โยทองยศ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.ถิรพล  วงศ์สอาดกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์
คณบดีหลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ. ศิริพร  กนกชัยสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.กรัณฑรัตน์  บุญญวัฒน์
คณบดีคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.กัญจนา  พัฒนวรพันธุ์
รองคณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.สุนทรี   ผลวิวัตน์
รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.เสาวณี  มณีแสงสาคร
ผู้อำนวยการเวิร์คอินเทค
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.รุจิพรรณ   สัมปันณา
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
"..."ความเห็นชอบ"...เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ..."
***ร่าเริงในธรรม***
ท่านพระอาจารย์เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา
***ฝึกสติห้ข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
น้อมถวายใบปวารณาทำบุญกับท่านพระอาจารย์
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
* * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ... ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ