ประมวลภาพกิจกรรม...ในช่วงวันอาสาบูชา - วันเข้าพรรษา วัดป่าน้ำโจน จำปี 2563
เตรียมพร้อม...รอใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ บริเวณ วัดป่าน้ำโจน
***เตรียมเสบียงบุญ...ด้วยความไม่ประมาท***
พันเอกสมบูรณ์  ณ หนองคาย
เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
(โยมน้องเขยของท่านพระอาจารย์)
คุณศิริลักษณ์  ณ หนองคาย
ภรรยาของ...
พันเอกสมบูรณ์  ณ หนองคาย
เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
(โยมน้องสาวของท่านพระอาจารย์)
คุณพรศักดิ์  ไชยรบ
(โยมน้องชายท่านพระอาจารย์)
คุณพาโชค  ไชยรบ
(โยมน้องสะใภ้ท่านพระอาจารย์)
ผู้มีบุญเท่านั้น...ที่คิดจะทำบุญ
ทาน ศีล ภาวนา ...เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้แก่เราชาวพุทธพึงปฏิบัติ
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน...นำพระสงฆ์ทั้งหมดออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
คุณยายบัวพันธ์  ไชยรบ โยมแม่ท่านพระอาจารย์ (ซ้ายมือ)
และ คุณสถาพร  ไชยรบ โยมพี่ชายท่านพระอาจารย์ (ขวามือ)
คุณนิราภัย  วงศ์กาญจนา ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
บรรยากาศในการทำบุญ...ของ "ผู้มีบุญ"
***ขออนุโมทนาบุญกับ***
ท่านธีระโชติ  ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะชั้นต้นใน จังหวัดพิษณุโลก และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์ นิติกร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว    จังหวัดพิษณุุุุโลก
สาธุ ๆ ๆ ๆ ...ค่ะ
***เหล่าพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใส่บาตรพระสงฆ์***
สิ่งที่เราได้กระทำแล้วนี้ย่อมเป็น "บุญ"...ซึ่งเป็นสิ่งที่นำติดตัวเราไปได้โดยแท้จริง
คุณนพรัชต์  เกิดชัง หจก.ชินสินถาวร ก่อสร้าง ...นำลูกหลานทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ - พระภิกษุสงฆ์ของ... วัดป่าน้ำโจน
บรรยากาศในการถวายจังหันแด่พระภิกษุสงฆ์
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ศรัทธา...ถวาย
ปิติ...ในบุญ
ขออนุโมทนาบุญกับ...คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง (ซ้ายมือ) และ 
คุณสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด จ.นครราชสีมา (ขวามือ)...ด้วยค่ะ
บรรยากาศของผู้มาร่วมบุญ
ส่ง...ต่อ...บุญ
สบาย...สบาย
ขออนุโมทนาบุญกับผูู้ร่วมบุญทานบารมี กับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
คำว่า..."การสร้างบุญบารมี" นั้น สามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
เสร็จพิธีจากศาลาของ วัดป่าน้ำโจน เรียบร้อยแล้ว...ญาติโยมที่มาร่วมงาน
รับประทานอาหารร่วมกัน
บรรยากาศ...น่ารัก ๆ ในช่วงรับประทานอาหาร
อิ่มใจ...อิ่มท้อง
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
ในโอกาสนี้...ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณสุภาพร  วงศ์วิทิต เจ้าของเมล็ดกาแฟสด "ดอยดารา"...ด้วยค่ะ
พิธีทางสงฆ์...ในช่วงบ่าย แสดงอาบัติก่อนลงปาฏิโมกข์
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้สวดปาฏิโมกข์ ...ใน "วันอาสาฬหบูชา"
บรรยากาศในช่วงสวดปาฏิโมกข์
กราบ สาธุ...สาธุ...สาธุ
หลังเสร็จพิธีลงปาฏิโมกข์...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้สนทนากับญาติโยมแบบผ่อนคลาย
กราบขออนุโมทนาบุญ...สาธุ ค่ะ
กิจกรรมในตอนเย็น
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม คณะสงฆ์ และญาติโยม พร้อมกันที่ศาลาของ วัดป่าน้ำโจน
ฟังธรรม..กับท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการฟังธรรม
ต่อจากนั้น...ได้นำสวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
ท่านพระอาจารย์นำพระสงฆ์และญาติโยม กล่าวคำบูชา "วันอาสาฬหบูชา"
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ...นำเดินเวียนเทียนประทักษิณ 3 รอบ
ท่านพระอาจารย์นำวาง...ดอกไม้ ธูป เทียน บูชา "วันอาสาฬหปุรณมี"
ต่อจากนั้น...ญาติโยม
ได้ร่วมกันน้อมวางเครื่องสักการะแด่...องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สุขอื่นยิ่งกว่า...ความสงบไม่มี
***ในโอกาสนี้ ...ขอขอบคุณภาพสวย ๆ จากตากล้องที่น่ารัก ทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ***
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ