พลอากาศตรี ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี รองเจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่  ณ  กองบิน 46 จ. พิษณุโลก...จึงถือโอกาสนำคณะมากราบ - ฟังธรรม - สนทนาธรรม และทำบุญ กับท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อตอนเช้าของ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
  ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตาแสดงธรรมโปรดคณะของ พล.อ.ต.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี รองเจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
( ในบริเวณของ...โรงครัววัดป่าน้ำโจน)
 พล.อ.ต. ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี รองเจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
ขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้ติดตาม ทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
ร่วมกันน้อมถวายสิ่งของที่จำเป็นต่อสมณะบริโภคแด่ท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ

*
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะสาธุ...สาธุ...สาธุ