พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่  ณ  กองบิน 46 จ. พิษณุโลก...ได้ถือโอกาสนำคณะมา กราบ - ฟังธรรม - สนทนาธรรม และทำบุญ กับ... ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม  วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  เมื่อตอนบ่าย ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
ที่...กุฏิรองรับพระเถระ ของ "วัดป่าน้ำโจน"
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม...ได้เมตตาแสดงธรรมโปรดแก่คณะของ พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
 
พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
* * * * * * * * * * * * * *
ที่ได้ยินได้ฟังมา ก็เพื่อนำมาปฏิบัติ...เพื่อแปลง "สัญญา"...ให้เป็น "ปัญญา" ให้ได้...มันถึงจะ "พ้นทุกข์"
น.อ.ชัยวัฒน์  คงเนียม
นายทหารช่างอากาศ
กองวิทยาการกรมช่างอากาศ
น.อ.พงศ์สฤก  โพธิ์ประยูร
นายทหารปฏิบัติการประจำ
กพ.ทอ.ช่วยราชการ ชอ.
ร.ท.หญิงลฎาภา  ชัยรักษา
นยข.ผยข.บก.ชอ.
น.ท.โอภาส  รัตนวราภรณ์
รอง.หก.กทน.บน. 46
ร.อ.ประพันธ์ศักดิ์  สกุลปิยะเทวัญ
หัวหน้าหมวดจัดดำเนินงาน
แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน 46
***น้อมนำเอาเกร็ดธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตต่อไป***
น้อมสร้างทานบารมี
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ