นางสาวดรุณี   คุณค้ำชู (เตียว) การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

.    คุณเป็นผู้มีเวลาน้อยมาก...แล้วคุณคิดอย่างไรถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง
  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

     "...ที่มาก็เพื่อต้องการเข้ามาศึกษาให้รู้ถึงการหลุดพ้น และหลักการปฏิบัติภาวนา โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน..."

.   เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ  ?

      "...ไม่กลัว เพราะคนที่ไม่เคยปฏิบัติจะไม่ทราบว่า การเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรม จะทำให้เขานำวิธีการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร..."

.    แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?

       "...ทำให้ได้เรียนรู้ถึงตัวรู้ การวาง และการทำจิตให้สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน..."