นายป๋วย    ศศิพงศ์ไพโรจน์   (ป๋วย)   อายุ  :  32  ปี  การศึกษา  :  ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์  คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ปริญญาโท  :  Computer  Science  U. of texas  at  Austin  อาชีพ  CEO  บริษัท เมต้าเจเนซิสเดเวลลอปเม้นท์
คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

          “...อยากศึกษาวิธีการปฏิบัติธรรมสายวัดป่า  เพราะเชื่อว่าสามารถนำไปสู่หนทางพ้นทุกข์ได้   สถานที่ และบรรยากาศของวัดนั้น  อำนวยต่อการทำสมาธิปฏิบัติธรรมอย่างมาก  โดยเฉพาะการปฏิบัติตามข้อวัตรต่าง ๆ ...”
. เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?
         “...ธรรมะ...เป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัย  เป็นความเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อ   สถานที่นั้นไม่สำคัญ .. สำคัญที่ความเข้าใจในธรรม  ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมจะรู้อยู่แก่ใจว่าทุกข์มาก  แต่ไม่รู้จะแก้อย่างไร เพียงแต่...เห็นชีวิต เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปวัน ๆ    ไม่เห็นปัญญาที่เข้าใจทุกข์อย่างแท้จริง...”
. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?
        “...กำลังใจที่ทำให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันต่อไป...”