นางสาวสุประภา   จันทน์หอมประดิษฐ์ (อ้อ) อายุ 43 ปี   การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

อาชีพ : พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

.    คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ มีความรู้ความสามารถ มีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?
      

       

       "....ในความคิดของข้าพเจ้า การมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าทำให้เข้าถึงหลักธรรมได้มากกว่าไปปฏิบัติตามวัดบ้าน ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนโดยไม่มีสิ่งใดภายนอกมาปรุงแต่งให้หลงไปในทางโลก ได้สัมผัสแก่นแท้ทางธรรมได้โดยธรรมชาติและการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันกับผู้ปฏิบัตธรรมท่านอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา...."

  .   เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?

        ".... การได้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐหาค่ามิได้  สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการได้ปฏิบัติธรรม ทำให้ข้าพเจ้ามองโลกในมุมมองที่กว้างขึ้น เรียนรู้ที่จักให้อภัยผู้อื่นทั้งในด้านความคิดและการกระทำ ดังนั้นหากจะมีผู้ใดกล่าวหาว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญหาหรือล้าหลังคร่ำครึ ข้าพเจ้ากลับยิ่งรู้สึกเห็นใจและมีความตั้งใจปราถนาให้ผู้นั้นได้มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะบ้าง เพราะคนเรานั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงเวลาที่จะมีสติตั้งตนให้อยู่ในธรรมได้นั้น เวลาที่หมดไปอย่างน่าเสียดายมีแต่จะสะสมสร้างบาปกรรม ฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นั้นเหลือน้อยเต็มที ต้องรีบสร้างสมบุญบารมีให้มากที่สุดนับแต่วันนี้...."

    .   แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?

         "....การปฏิบัติธรรมในวัดป่านี้ได้ทำให้ข้าพเจ้าพบแนวทางในการปฏิธรรมใหม่ตรงตามจริตที่ตั้งใจ ได้รับความสงบบริหารจิตได้มั่นคง และมีสมาธิมากขึ้น...."