นางสาว เพ็ญศรี      โพธิ์พงษ์(นุ้ย)   อายุ  28  ปี   การศึกษา: ปริญญาตรี ศศ.บ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาชีพ : พนักงานองค์การโทรศัพท์

.    คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

   

    "...ที่เลือกมาปฏิบัติธรรมในวัดที่อยู่ในป่าเพราะต้องการความสงบเงียบ ไม่วุ่นวาย และถ้ามาปฏิบัติแล้วมีเครื่องอำนวยความสะดวกก็ไม่ต่างกับการอยู่บ้านใช้ชีวิตปกติ  แล้วเราจะได้อะไรในการปฏิบัติธรรม..."

.  เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?


    "...การเข้าวัดปฏิบัติธรรมใครทำใครก็ได้   เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ที่สนใจว่าใครจะว่าอย่างไร  ถ้าเรามีปัญหาจริงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เรามีสติ  มีปัญญา  เพื่อกลับไปแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ ..."

. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?


    "...พระอาจารย์ได้สอนธรรมะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตาม  ได้ความเป็นระเบียบ  ได้กัลยาณมิตรที่ดี..."