ดร.พัชรี   คุณค้ำชู (เน้ย) การศึกษา : ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ปริญญาโท ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาเอก ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาชีพ : รับราชการ / อาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.    คุณเป็นผู้มีเวลาน้อยมาก...แล้วคุณคิดอย่างไรถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง
  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

          "...เพื่อมาแสวงหาครูบาอาจารย์และสถานที่ที่ปฏิบัติที่จะช่วยทำให้เราได้มองเห็นถึงความเป็นจริงของชีวิต การได้ลองมาใช้ชีวิตอยู่ในที่ ๆ ไม่สะดวกสบาย จะช่วยให้เรามองเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้น..."

. เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?

           "...ไม่กลัว เพราะเรารู้ว่าเราทำอะไร เพื่ออะไร ไม่จำเป็นต้องไปสนใจฟังผู้อื่นมากนัก..."

. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?

          "...สิ่งที่ได้จากการมาปฏิบัติ คือ ความสงบ ..จิตใจสงบมั่นคงมากยิ่งขึ้น จากที่ค่อนข้างวุ่นวายและไม่เข้าใจอะไรหลาย ๆ อย่างก็รู้สึกว่า เรามีหลักยึดมากขึ้น ธรรมะที่พระอาจารย์ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสมาชิกภายในวัดทุกคนก็มีอัธยาศัยที่ดีมากและมีน้ำใจ ทำให้รู้สึกดีกับตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นด้วยค่ะ..."