นางสาวอรธนา    สมุทรธนานนท์   (แนน อายุ 36 ปี  การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  สาขาจุลชีววิทยา                 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ปริญญาโท    MBA  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   อาชีพ  ผู้จัดการผลิตภัณฑ์  บริษัทเวิลด์โก้  จำกัด
   คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

          “...การเข้ามาปฏิบัติธรรมนับเป็นโอกาสดีสำหรับชาวพุทธ   ที่ได้รู้จักรักษาศีล  ละวางความสะดวกต่าง  ๆ  เพื่อทำจิตใจสงบ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติธรรม...”
. เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?
           “...การเข้าวัดไม่ได้เฉพาะสำหรับคนสูงอายุ หรือคนล้าหลังเท่านั้น  ทุกคนสามารถเข้าถึงธรรมะได้  ถ้ามีความตั้งใจและมีความพร้อมที่ปฏิบัติธรรม รักษาศีล  เราเป็นคนไทย  มีโอกาสได้นับถือศาสนาพุทธ  ถ้าไม่ได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรม  ก็นับว่าน่าเสียดาย  และเสียโอกาสอย่างมาก...”
.  แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?
           “...ได้ฝึกตนให้มีความอดทน  ...มีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับเวทนา และความฟุ้งซ่านของตัวเอง  แม้จะยังทำได้ไม่ดีนัก   แต่ก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติต่อไป  ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น...”