ดร. ไข่มุกด์   ช่างศรี (ไข่) การศึกษา : ปริญญาตรี วทบ.(เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ปริญญาโท วทม. (จุลชีววิทยา) ,วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาเอก ปรด.(พันธุศาสและพันธุวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล อาชีพ : รับราชการ / อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.    คุณเป็นผู้มีเวลาน้อยมาก...แล้วคุณคิดอย่างไรถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง
  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

"...ไม่ถือว่าเป็นการเสียเวลาแต่เป็นการเลือกใช้เวลาที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับตนเอง   ส่วนการทำงานปกตินั้นมักทำให้กับผู้อื่น..."

. เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?

"...เป็นคนที่มีปัญหาอยู่แล้วในที่ทำงานก็รู้สึกชินแล้ว ...ที่มานี่ก็มาแก้ปัญหา จึงไม่เครียดอะไร..."

. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?

          "...คิดว่าได้พิจารณาตนเอง ...นำแง่คิดจากธรรมะพระอาจารย์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ตนเองเข้มแข็ง และมีคุณภาพพอที่จะทำงานให้กับสังคมได้ดีขึ้น..."