คุณนราชิต   อาภาบุณยกิจ (ฉายา : สุปุญโญ) (กัน) อายุ 27 ปี การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)      
                                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พระนครเหนือ) อาชีพ : วิศวกรไฟฟ้า บริษัท Gobolinvacom (Singpore)

          .
    คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ มีความรู้ความสามารถ มีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
                               ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ?

                 "...วัดที่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะทำให้เราสงบได้มากยิ่งขึ้น  อยู่ไกลจากสิ่งยั่วยุทั้งหลาย ได้อยู่กับตัวเองจะสามารถฝึกฝนตัวเอง ฝึกฝนจิตใจได้ดียิ่งขึ้น ถ้าได้มาสัมผัสในจุดนี้ จริง ๆ แล้ว ชีวิตเราสามารถอยู่ได้โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ อยู่แบบมักน้อยสันโดษ อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยไม่ต้องทำลายธรรมชาติอีกด้วย..." 

           .   เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ  ?

                 "...ผมคิดว่า ยิ่งอยู่ในสังคมสมัยนี้ อยู่ในสังคมคนหมู่มาก มนุษย์เราต้องอาศัยหลักธรรมเข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต จะทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น มีสติในการใช้ชีวิต รู้เท่าทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ปัญหาได้อย่างมีสติรอบคอบ จึงไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาว่าเราได้เลย..."

          .    แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ ?        

                   "... การมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้ประโยชน์มากครับ อย่างน้อยที่สุดได้ฝึกความอดทน ฝึกการจัดลำดับความคิด ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตของเรา ให้เรามีสติ มีความยั้งคิด มีความยับยั้งชั่งใจ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง อยู่ในศีลธรรม (เหมือนกับเราเติมสารหล่อเย็นลงไปในหม้อน้ำของรถยนต์ โอกาสที่รถความร้อนจะขึ้นก็มีน้อยลง คนเราก็เช่นกัน : คำสอนของหลวงพ่อ)
                    ปล. กราบขอบพระคุณหลวงพ่อ ที่ให้โอกาสผมได้มาปฏิบัติธรรมที่วัด หลวงพ่อสอนหลักธรรมฟังแล้วเข้าใจง่ายมากครับ ถ้าเราตั้งใจฟัง จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ครับ..."