นางสาวกาญจนพิฬดา  ศักดิ์ศิริญดากุล (กาญ)  อายุ  42 ปี  การศึกษา  ปริญญาโท กฎหมายมหาชน นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  อาชีพ  : อัยการ
คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
       ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?
           
      "อย่างแรก...คืออยากฝึกจิตให้สงบ มีสมาธิ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน จึงอยากปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่เป็นการฝึกปฏิบัติจริง ๆ ดังนั้น..."วัดป่า" จึงเป็นสถานที่ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ ...และโชคดีมากที่ได้เจอ "วัดป่าน้ำโจน"...แห่งนี้...ซึ่งได้มากกว่าการนั่งสมาธิ ฝึกจิต ...จึงเป็นวัดที่น่ามานั่งสมาธิ ฝึกจิต วิปัสสนา และรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์..."
.  เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?
       "...ไม่กลัว ...เนื่องจากการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติของชาวพุทธอยู่แล้ว...และการปฏิบัติธรรมการมีธรรมะอยู่ในใจก็เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติอยู่แล้วเช่นกัน..."
.    แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?
      "...สิ่งที่ได้จากการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้...นอกจากจะได้ฝึกจิตให้นิ่งเพื่อให้มีสมาธิและสติแล้ว...ยังได้มีโอกาสเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาจริง ๆ ด้วย จากคำสอนของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ค่ะ..."