MR.LEFER  EVEN, AGE  26 ,  PSYCHOLOGIST,  FRANCE
มิสเตอร์ลีเฟอ อีเว่น
อายุ : 26 ปี   อาชีพ : นักจิตวิทยา ประเทศฝรั่งเศส
. What inspired you to come visit "Namjone Forest Monastery" ?
"...I WISH TO DISCOVER A NEW WAY OF LIFE, A WAY THAT I CAN NOT FIND IN MY COUNTRY .
THE PHILOSOPHY I HAVE DISCOVERED NEEDED TO BE DISCOVERED. I NEED TO KNOW MORE ABOUT THIS RELIGION,
AND HOW PEOPLE LIVES IT. AND TO STAY OPEN - MIND.  ..."
. อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าน้ำโจนแห่งนี้ ?
"...ผมต้องการจะศึกษาแนวทางใหม่ ๆ แนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งหาไม่ได้ในประเทศที่ผมอาศัยอยู่ ผมต้องการค้นคว้าเกี่ยวกับหลักปรัชญาต่าง ๆ
ที่ผมเรียนรู้มาและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาพุทธ และการใช้ชีวิตของเหล่าพุทธศาสนิกชน และเปิดใจรับรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ..."
. Did  you satisfy with the answers that "Phra Ajarn" give you?
"...I DID FOR NOW ON, I WILL DISCOVER MORE ABOUT IT. AS WE SPOKE, WE HAVE THE SAME THOUGHT, THE SAME IDEA, NOT THE SAME LANGUAGE. AND THAT GOES BEHAVED FRENCH, THAI OR ENGLISH.  ..."
.
คุณได้ถามคำถามธรรมะกับพระอาจารย์หลายคำถาม คุณรู้สึกพอใจกับคำตอบของพระอาจารย์ไหม ?
"...ผมพอใจมากครับสำหรับตอนนี้...และผมจะกลับไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพุทธศาสนา จากที่ได้สนทนากัน
ผมชอบในความคิดและมุมมองของท่านพระอาจารย์ แต่ภาษาแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามธรรมะเป็นมากกว่าภาษาฝรั่งเศส ไทย หรือ อังกฤษ..."
. How do feel about spending your time here so far?
"...I HAVE TO ADMIT, IT IS HARD. I NEED TO PRACTICE MORE TO UNDERSTAND ABOUT IT'S .
BUT HOW OVER IT IS BEAUTIFUL TO LEARN AND DISCOVER. TWO DAYS FOR THE START IS A GOOD IDEA .  ...."

.
คุณมีความรู้สึกอย่างไร ที่ได้มาปฏิบัติธรรม ที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ?
"...ผมต้องยอมรับว่ามันยากในการฝึกปฏิบัติ ผมยังต้องฝึกอีกมากเพื่อที่จะมีความเข้าใจมากขึ้น
แต่ก็เป็นสิ่งที่สวยงามที่จะเรียนรู้ และค้นพบ สองวันสำหรับผู้มาใหม่ ถือว่าเป็นความคิดที่ดี..."