นายองอาจ   วิเศษสุข ( ซี )  อายุ : 28 ปี  การศึกษา : ปริญญาตรี  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  ม.เทคโนโลยีมหานคร,
ปริญญาโท  วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภาพ( มจธ. ) อาชีพ : วิศวกรออกแบบ บ.พัฒน์กลจำกัด ( มหาชน )

   .คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คืออายุยังน้อยมีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

"..ทำดีไม่ต้องคิดนานครับ.."

.  เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?

"  ตัวเรา เรากำหนด   ใจเรา เรากำหนดครับผม... "

.  แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?

อ่อนโยน  อ่อนน้อม  อ่อนกิเลส... ( อ่อนแรงด้วยครับ...5 5 5 ) "