นางสาวรุ่งทิพย์    ธนะติวะกุล  (บี)   อายุ  35  ปี  การศึกษา  :  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์การอาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                                         ปริญญาโท  MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   อาชีพ  พนักงานบริษัท  (Logistics  Manager)

 คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

          “...เนื่องจากชีวิตการทำงานในปัจจุบัน  รวมถึงชีวิตประจำวันมีแต่เรื่องเร่งรีบ  และสภาวะตึงเครียด  ทำให้รู้สึกถึงความวุ่นวายในชีวิต 
จึงต้องการสถานที่  ที่มีความสงบอย่างแท้จริง  รวมถึงพระอาจารย์ที่มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดหลักธรรมและแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อให้เราได้เข้าถึง
หลักธรรมที่แท้จริง
...”

.   เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?
            “...ไม่เคยมีความคิดอย่างนี้เลย   แต่กลับมีความรู้สึกชื่นชมที่เห็นคนที่ให้ความสำคัญ  และสนใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
  เพราะอยากให้สังคมไทยกลับไปเป็นเหมือนในอดีต  ชาวพุทธให้ความสำคัญกับการเข้าวัด  ฟังธรรม  ปฏิบัติธรรม  ซึ่งแตกต่างจากชีวิตสังคม
ไทยในปัจจุบัน...”

. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?
          “...ได้ความสงบในจิตใจ ได้รู้จักยั้งคิดก่อนจะทำอะไร  นึกถึงศีลธรรมในการดำเนินชีวิตมากขึ้น  มีความเกรงกลัวต่อบาป  และปรารถนาดี
ต่อเพื่อนร่วมโลกมากยิ่งขึ้น...”