นายแพทย์กิตติคุณ    จันทนะศิริ   (อาร์ม)   อายุ  :  25 ปี  การศึกษา  ปริญญาตรี  แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                อาชีพ  :  รับราชการ ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ
.  คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไรถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?
          “...ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าน้ำโจน  เพื่อเสาะแสวงหาความสุข  ความสงบที่แท้จริง  ซึ่งหาไม่ได้จากในเมืองใหญ่ ๆ ยิ่งไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวก ทำให้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น  ไม่หลงยึดติดกับวัตถุนอกกาย  ใจจึงสงบง่ายขึ้น...”
.  เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?
        “...การมาปฏิบัติธรรม  ไม่เกี่ยวกับความล้าหลังหรือเป็นคนมีปัญหา  มันขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละบุคคล...  แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ได้มันยิ่งใหญ่และมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตต่อไปมากกว่า...”
แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?
          “...ได้ความสุข  สงบใจ  มีแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และรู้จักตัวเองมากขึ้น...”