ดร.อภินันท์    ลิ้มมงคล (เอ๋) อายุ : 38 ปี การศึกษา  : ปริญญาเอก จาก University of Vienna ประเทศออสเตรีย
                                                          อาชีพ  : รับราชการ / อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าน้ำโจนแห่งนี้ ?
       "...เคยรู้จักวัดป่าน้ำโจนในยุคบุกเบิกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว สถานที่แห่งนี้เป็นวัดป่าที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติมาก พระอาจารย์ไม่เน้นในสิ่งปลูกสร้าง แต่จะเน้นในเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หากจะมีสิ่งปลูกสร้างใดก็ตามต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง และอยู่อย่างเรียบง่าย ...ด้วยความที่สถานที่แห่งนี้ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก จึงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากกลับมาปฏิบัติธรรมที่นี่อีก แถมที่นี่ยังมีกัลยาณมิตรทางธรรมที่คอยดูแลเอาใจใส่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีอีกด้วย ทำให้รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มีโอกาสแวะเวียนมาที่วัดป่าน้ำโจนแห่งนี้..."
คุณได้ฟังธรรมะกับพระอาจารย์ แล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับธรรมะของพระอาจารย์ ?
             "...พระอาจารย์ท่านสอนธรรมะด้วยการปฏิบัติให้ดู เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม เป็นครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาธรรมสูง ท่านสามารถจดจำชื่อลูกศิษย์ได้ทุกคน ท่านให้ความเป็นกันเอง และเอาใจใส่ถามไถ่ความเป็นไปในการปฏิบัติของลูกศิษย์ทุกคน ธรรมะของพระอาจารย์เป็นธรรมะที่ทันสมัย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ที่สนใจใฝ่ปฏิบัติธรรม ท่านมักจะยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงและทันสมัย ประยุกต์เข้ากับธรรมะที่ท่านนำมาสั่งสอนเสมอ ทำให้มีความรู้สึกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ ท่านเน้นธรรมะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข ในขณะเดียวกันท่านก็สอนธรรมะที่มุ่งตรงสู่การดับทุกข์ ตรงตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านมักจะมีมุขแทรกขณะที่สอนธรรมะเสมอ ๆ ทำให้การสอนธรรมะของท่านไม่เครียด ผู้ฟังธรรมมีความสุขพร้อมกับสาระธรรมที่ท่านอบรมสั่งสอนเสมอ..."
คุณมีความรู้สึกอย่างไร ที่ได้มาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ?
           "...สถานที่นี้เป็นสถานที่สงบ สัปปายะ เหมาะกับการปฏิบัติธรรม หากผู้ใดตั้งใจมาฝึกฝนปฏิบัติตน ขอแนะนำให้มาที่นี่ เนื่องด้วยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ครูบาอาจารย์ให้โอกาสทั้งในด้านสถานที่ และคำอบรมสั่งสอน ข้อวัตรปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดี รวมทั้งความอบอุ่นของกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติธรรมที่นี่ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ทุกคนจะมีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ อิ่มบุญ และมีความสุข สงบทั้งกายและจิตใจ...สาธุ..."