ความเป็นมา

....เมื่อปลายปีพ.ศ. 2532  ข้าพเจ้าได้รู้จักพระธุดงค์รูปหนึ่งโดยการแนะนำของเพื่อนครูด้วยกัน
เมื่อข้าพเจ้าได้รู้จักและได้ฟังธรรมจากท่านแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาท่านมาก  เพราะทำให้
ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ และเลื่อมใสในศาสนาพุทธมากยิ่งขึ้น  แต่การที่จะได้พบและฟังธรรมจาก
ท่านนั้น ก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากเพราะสถานที่ ๆ ท่านอยู่ล้วนแต่เป็นที่อยู่ไกล ๆ ทั้งนั้น ดังนั้น..
ข้าพเจ้าจึงได้คิดว่า  ควรจะหาสถานที่สักแห่งหนึ่ง  ในจังหวัดพิษณุโลกนี้  เพื่อสร้างวัดขึ้นเพื่อ
ตนเองและผู้มีใจใฝ่ธรรมจะได้มีสถานที่หรือวัดสำหรับปฏิบัติธรรมกันได้อย่างสะดวกสบายขึ้น
ไม่ต้องไปไกล ๆ  เพราะในจังหวัดพิษณุโลกไม่มีพระป่า   และวัดป่าปฏิบัติ  ของสายหลวงปู่มั่น
อยู่เลย เมื่อข้าพเจ้าหาสถานที่ได้แล้วจึงไปนิมนต์ท่านมาจาก  ถ้ำหม้อ อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2536พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้นำ รูปภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของครูบาอาจารย์
บางเสี้ยวมาให้ดูเผื่อจะมีบางคน  บางหมู่ บางคณะอาจจะมองเห็นประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้
บ้าง ก็ยินดีต้อนรับกับทั้ง..ขออนุโมทนาด้วยค่ะ...

                                                                        นันทนา นาคอินทร์

...หลังจากกู้เงินจากสหกรณ์ครูได้แล้วก็นำไปซื้อที่จำนวน 38 ไร่  (ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน ฯ แต่เสื่อมโทรมที่ชาวบ้านเข้าไปจับจองไว้เพียงเพื่อตัดไม้ เผาถ่าน กับเลี้ยงวัวมีเพียงใบ  ภบท. 5 เท่านั้น...  การเข้าไปซื้อไว้จึงเป็นการเข้าไป "หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า"  ไปโดยปริยาย) ... ช่วงเริ่มแรก... ตอนนั้นคุณยายยัง  ไม่ได้ลาออกจากครู ก็อาศัยวันเสาร์ - อาทิตย์ พาคนงานจากบ้านของตัวเองที่อำเภอบางกระทุ่ม...   มาถากมาถางเพื่อทำแนวรั้ว และเตรียมที่ทำศาลาหลังเล็ก ๆ เองกับมือ... เนื่องจากคนในพื้นที่หรือละแวกใกล้เคียงยังไม่เคยเห็น หรือรู้จักวิถีชีวิตของ "พระป่า"  ที่แท้จริงเลย...  จึงไม่ได้สนใจใส่ใจที่จะให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือ หนำซ้ำยังถูกประณาม  ถูกดูหมิ่นดูแคลน  ถูกกลั่นแกล้งต่าง ๆ นา ๆ  อีกต่างหาก...  คุณยาย จึงต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างมาก ๆ ที่จะต้อง ดิ้นรนกระเสือกกระสนฟันฝ่าอุปสรรค  ปัญหาต่าง ๆ  ด้วยตัวเองทั้งหมดมาตลอด ...  ถึงขนาด ต้องขายบ้าน, ขายไร่, ขายนา  ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ  พร้อมทั้งลาออกจากราชการครูเพื่อไปอยู่กลางป่ากลางดง  พร้อมกับ"คุณจุ๋ม" เหลนเพียงคนเดียวที่ยืนเคียงข้าง... โดยความมุ่งมั่น... "ชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนา" เท่านั้น... จึงได้มี"วัดป่า" ในสายของ"หลวงปู่มั่นภูริทัตโต" เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบ้านเกิดเมืองนอนของคุณยายเองแห่งนี้...."วัดป่าน้ำโจน" ...
                     ...กำลังสร้างศาลาหลังแรก...
                   ...กำลังสร้างกุฏิ...
                                  ...ไปนิมนต์พระอาจารย์ที่ถ้ำ แถบจังหวัดลำปาง...
                            ...พระอาจารย์ภายในถ้ำที่จำพรรษา...
                  ...บิณฑบาตรอบศาลา...
                  ...ญาติโยมพากันมาทำบุญที่ศาลาหลังแรก...
                                   ...ญาติโยมพากันนั่งฟังธรรมรอบศาลา...