ประมวลภาพ...กิจกรรมวันวิบู วัดป่าน้ำโจน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ญาติโยมเตรียมรอใส่บาตร
ท่านพระอาจารย์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ของวัดป่าน้ำโจน บิณฑบาตโปรดญาติโยม...เนื่องใน "วันวิสาบูชา"
น้อมสร้างทานบารมี
บรรยากาศในการทำบุญใส่บาตรของ..."ผู้มีบุญ"
ทาน ศีล ภาวนา... 3 อย่าง...ที่ควรปฏิบัติควบคู่กันเพื่อนำไปสู่... "ความพ้นทุกข์"
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
กราบพระรับศีล
กล่าวคำถวายทาน
น้อมถวายจังหันร่วมกัน
สาธุ...สาธุ...สาธุ
บรรยากาศช่วงทำบุญ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบระงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ

ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล
กิจกรรมในตอนค่ำ ...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาคุณพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
ผศ.ดร.ศรีรัตน์  กสิวงศ์
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ศิวากา นิลกำแหง
อาจารย์วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อาจารย์สุภัค ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์ 
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ
เภสัชกร รพ.พระนครศรีอยุธยา
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คุณพลภัทร  ชาญณรงค์
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
คุณชมนภัส  ชาญณรงค์
บริษัทพระนครยนตรการ
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณกรกนก ขันทิศ
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
***บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา***
 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำกล่าวคำบูชา "วิสาขบูชา"
เหล่าพุทธศาสนิกชน...ได้พร้อมกันกล่าวคำบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา
สาธุ
ท่านพระอาจารย์นำเดินเวียนประทักษิณ
น้อมจิตระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
          ..."วัวิบู" เป็นวันที่มีเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกัน แต่ห่างกันช่วงละ 35 ปีและ 45 ปี...เหตุการณ์แรก คือ "การประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ ที่ใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินี...เหตุการณ์ที่สอง คือ อีก 35 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ "ตรัสรู้ " เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ อุรุเวลาเสนานิคม เมืองพาราณสี...เหตุการณ์ที่สาม คือ ต่อมาอีก 45 ปี พระพุทธเจ้าทรง "ดับขันธปรินิพพาน" ที่ให้ต้นสาละ เมืองกุสินารา...พระพุทธองค์ใช้ชีวิตที่เป็น "ความสุขทางโลก อยู่ในพระราชวังเพียง 29 ปี" ก็ออกบวช... และใช้ชีวิตในชนบท อยู่ใน "ป่าเขาลำเนาไพร ตลอด 51 ปี " ตั้่งแต่ออกบวชจนปรินิพพาน...สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ คือ อริยสัจ 4 ...หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ...ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ...คือ ความทุกข์ สาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ ความดับทุกข์ หนทางแห่งความดับทุกข์... ด้วย "พระเมตตาของท่าน" เมื่อท่านตรัสรู้แล้ว...ท่านจึงได้ออกสั่งสอน เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เวไนยสัตว์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย... 
             ...
พวกเราจึงได้มีวันนี้... วันที่พวกเราได้ใช้ชีวิตอย่าง "สงบร่มเย็น"...เนื่องจากพวกเราได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต... ไม่ว่าจะเจอปัญหาและอุปสรรคใดๆ ก็ตามก็สามารถคลี่คลายไปได้... พวกเราจึงมาร่วมกัน "ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน" แม้ปรินิพพานนานมาแล้ว... เนื่องในกาล ..."วิปุมี"...
ท่านพระอาจารย์และพระสงฆ์ พร้อมทั้งญาติโยม... ร่วมกันถวายเครื่องสักการะแด่ตัวแทนองค์พระศาสดา
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ