ประมวลภาพ...กิจกรรมวันวิบู วัดป่าน้ำโจน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ท่านพระอาจารย์ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม...เนื่องใน "วันวิสาบูชา" วันเพ็ญ เดือน 6
เตรียมรอใส่บาตรท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการทำบุญใส่บาตรของ..."ผู้มีบุญ"
น้อมสร้างทานบารมี
คุณยายนันทนา   นาคอินทร์...ผู้บุกเบิก วัดป่าน้ำโจน ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวของ "คุณออด" - "คุณณา" และ "น้องเพตส์" ...ศรัทธาจากชาวตะพานหิน จ.พิจิตร ด้วยนะคะ
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์    เอมกมล รอง ผบก.ภ.จว. พิจิตร
และ คุณนายนงเยาว์  เอมกมล "ภรรยาผู้ใฝ่ธรรม"
คุณนิตยา  แก้วตาทิพย์ หัวหน้างานผ่าตัด รพ.ม.นเรศวร
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ เภสัชกร รพ.พุทธชินราช
คุณกนกพร  วิลาชัย
รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหาร รพ.ม.นเรศวร
ดร.กอบสุข   คงมนัส ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ วิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
จ.ส.อ.พัลลภ    ร่อนในเมือง และ คุณนภสกรณ์     ร่อนในเมือง
...ร่วมกันปลูกฝังจิตใจที่ดีงามให้กับลูกสาวผู้น่ารักทั้งสอง
***ขออนุโมทนาบุญในกุศจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ***
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
                                         
กราบพระรับศีล...เนื่องใน วันเพ็ญเดือน 6
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ฯ
พร้อมกันนี้ร่วมกันกล่าวคำถวายทาน...อิมานิ มะยังภันเต ภัตตานิ สะปะริวาราณิ ภิกขุสีละวันตัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ฯ
ญาติโยม...ที่มาร่วมบุญน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ยินดีกับในผลทานของทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...สาธุ ...สาธุ...สาธุ
รับพรอันประเสริฐจาก..."ท่านผู้เจริญ"
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้
สงบนิ่ง...แผ่เมตตาให้ผู้ตกทุกข์...ขอให้พ้นจากทุกข์...ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป...สาธุ
ญาติโยม...รับประทานอาหารร่วมกันในส่วนของโรงครัววัด
ในช่วงกลางวัน...ท่านพระอาจารย์เมตตารับญาติโยมที่มาวัด
นพ.กิตติโชติ   ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ. พิจิตร
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ - บุคคลากรที่ใฝ่ธรรมของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ. พิจิตร
นพ.กิตติโชติ   ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ. พิจิตร...น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
กิจกรรมในตอนค่ำ ...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาคุณพระรัตนตรัย
คุณสุขเสริม   ไพบูลย์สิริ
ผู้จัดการสาขาอาวุโส
ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาพิจิตร
"น้องหนิง" ผู้ใฝ่ธรรม
(เจ้าที่สาธารณสุข จ.พิจิตร)
"ป้าแป๊ด"...ดำเนินอยู่ในมรรค
"ป้าปุ๊"...ผู้ใฝ่ธรรม
ผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
 
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
***บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา***
 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำกล่าวคำบูชา "วิสาขปุรณมี"
บูชาวันเพ็ญเดือน 6
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ...นำเดินเวียนประทักษิณ
        ..."วัวิบู" เป็นวันที่มีเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกัน แต่ห่างกันช่วงละ 35 ปีและ 45 ปี...เหตุการณ์แรก คือ "การประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ ที่ใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินี...เหตุการณ์ที่สอง คือ อีก 35 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ "ตรัสรู้ " เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ อุรุเวลาเสนานิคม เมืองพาราณสี...เหตุการณ์ที่สาม คือ ต่อมาอีก 45 ปี พระพุทธเจ้าทรง "ดับขันธปรินิพพาน" ที่ให้ต้นสาละ เมืองกุสินารา...พระพุทธองค์ใช้ชีวิตที่เป็น "ความสุขทางโลก อยู่ในพระราชวังเพียง 29 ปี" ก็ออกบวช... และใช้ชีวิตในชนบท อยู่ใน "ป่าเขาลำเนาไพร ตลอด 51 ปี " ตั้่งแต่ออกบวชจนปรินิพพาน...สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ คือ อริยสัจ 4 ...หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ...ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ...คือ ความทุกข์ สาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ ความดับทุกข์ หนทางแห่งความดับทุกข์... ด้วย "พระเมตตาของท่าน" เมื่อท่านตรัสรู้แล้ว...ท่านจึงได้ออกสั่งสอน เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เวไนยสัตว์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย...
           ...พวกเราจึงได้มีวันนี้... วันที่พวกเราได้ใช้ชีวิตอย่าง "สงบร่มเย็น"...เนื่องจากพวกเราได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต... ไม่ว่าจะเจอปัญหาและอุปสรรคใดๆ ก็ตามก็สามารถคลี่คลายไปได้... พวกเราจึงมาร่วมกัน "ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน" แม้ปรินิพพานนานมาแล้ว... เนื่องในกาล ..."วิปุมี"...
ท่านพระอาจารย์...นำวางดอกไม้ ธูป เทียน บูชาวันเพ็ญเดือน 6
ญาติโยม ร่วมกันถวายเครื่องสักการะแด่ตัวแทนองค์พระศาสดา
สาธุ...บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้ ขอเป็นทางนำจิตให้ล่วงพ้นจากทุกข์ด้วยเทอญฯ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ