กลุ่มญาติโยมชาวลำปาง...ได้กราบขอโอกาสนิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโมไปโปรดเพื่อเป็นศิริมงคล เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2557 ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลก และทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
                            *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ตอนบ่ายของวันที่ 21 มิถุนายน 2557...บ้านสวนทุ่งเกวียน รีสอร์ท
ท่านพระอาจารย์ได้เดินเยี่ยมชมภายใน บ้านสวนทุ่งเกวียน รีสอร์ท
โดยมี...คุณสาธิต   แพะขุนทด เจ้าของกิจการบ้านสวนทุ่งเกวียน รีสอร์ท (ซ้ายมือในรูปภาพ) คุณพิสิษฐ์   พงศ์เรืองถาวร และคุณธัญทิพย์   รัตติสิทธิรุจน์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นี่คือ...ร้านกาแฟดอยขุนตาน
ที่เปิดอยู่บริเวณด้านหน้าของรีสอร์ท
ขี่ช้าง...จับตั๊กแตน 5 5 5
ตอนค่ำ...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
หลังจากนั้น....
นั่งภาวนาสร้างบารมีธรรม...สาธุ ขออนุโมทนาบุญ
ในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...แผ่เมตตาหลังจากภาวนาเสร็จ...
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
    "...อะไรที่มี "มวล" มากมันก็ต้อง "หนัก" เป็นธรรมดา..."มวลกิเลส" ก็ฉันนั้น... ถ้ามีอยู่ในจิตในใจมาก มันก็ต้องหนักมาก...ในเมื่อหนักมาก มันก็ต้อง "ทุกข์"
                   มากแน่นอน..."ความสำคัญมั่นหมาย" นี่แหละที่จะทำให้เกิดความ "หนาแน่น" ของ "มวลกิเลส"...ความสำคัญมั่นหมายมาก...ความหนาแน่นของมวลกิเลสก็มาก...ความ
                   สำคัญมั่นหมายน้อย ความหนาแน่นของมวลกิเลสก็น้อย..ซึ่งถ้าไม่มีความสำคัญมั่นหมายใด ๆ เลย ก็คงดีเน๊าะ..จะได้ไม่มี "มวล" ใด ๆ เลย...ในจิตในใจของเราเช่นกัน..."
                                                                                                                                                                                                                                    (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
รับพรก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
....สาธุ....สาธุ....สาธุ
ตอนเช้า...ของวันที่ 22 มิถุนายน 2557
ฟังธรรมช่วงเช้า
คุณสาธิต    แพะขุนทด
คุณทิราภรณ์   เขื่อนแก้ว
เจ้าของกิจการ ...บ้านสวนทุ่งเกวียน รีสอร์ท ,ร้านสังฆภัณฑ์ พุทธมงคล และกิจการบ้านนม จังหวัดลำปาง
คุณสุพรรณี   วิจิตรจรัสแสง
ร้านกาแฟกรีนฟิลด์
คุณภาคิน   หริณวรรณ
ร้านกาแฟกรีนฟิลด์
คุณมนัสวีร์   ศรีวงศ์
สนง.บัญชี มนัสการบัญชี
คุณเอกภักดิ์   วิญญาภาพ
หจก.ทวีทรัพย์ มอเตอร์ไซด์
คุณพนาสิน  ธนบดีสกุล
เจ้าของ บ.ธนบดีอาร์ตเซรามิค จำกัด
ตั้งใจฟังธรรม
ทำบุญตักบาตรท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
รับพร
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมะ 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์
สงบนิ่ง...อุทิศส่วนบุญกุศลแก่สรรพสัตว์
หลังจากฉันจังหันเสร็จ
รวมตัวกันเข้ามาสนทนากับท่านพระอาจารย์...กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ...กาเลนะธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง
ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์
อพาร์ทเมนท์บ้านคุณแม่
คุณภัทราภรณ์   กันยะมี
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ "Hug You"
คุณเพียรจิตร   บุญเป็ง
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านคงสินเงิน เมืองลำปาง
คุณภากร    บุปผาเจริญสุข
ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Ford ลำปาง
ตั้งใจฟังธรรม - ร่าเริงในธรรม
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...สาธุ
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
ตอนกลางวัน...ท่านพระอาจารย์ได้ไปเยี่ยม
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
...ของ คุณพนาสิน  ธนบดีสกุล
บรรยากาศภายใน พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
ที่...อาปาอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ต้นตระกูลธนบดีสกุล ผู้ค้นพบแร่ดินขาวและก่อตั้งโรงงานเซรามิค
แห่งแรกของลำปาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเซรามิค
และศิลปะให้กับสาธารณชน รักษาเตามังกรโบราณที่เก่าแก่ให้เป็นสมบัติของลำปางและประเทศไทย
คุณสรณัฏฐ์    คงนวล นักออกแบบ บ. ธนบดีอาร์ตเซรามิค จำกัด ...ได้ถือโอกาสโชว์ผลงานที่ตนเองออกแบบแด่ท่านพระอาจารย์
ผลงานอันภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล
เหนื่อยนักพักเสียก่อน....คุณพนาสิน  ธนบดีสกุลได้นำผ้าเย็นมาถวายท่านพระอาจารย์ และแจกหมู่คณะ
หลังจากนั้น....ได้ไปเยี่ยม ฟาร์มแกะ "Hug You" ของ...คุณพัฒนา   บุญเป็ง
ขนแกะ...ที่มีค่ามีราคาแปรสภาพเป็นเงินได้...แล้วขนของคนหละมีค่าเท่าขนแกะมั้ย ?...ถ้าไม่ทำจิตใจให้สูงจากมวลกิเลส
สัตว์โลกผู้น่ารัก
แอ๊ปหล่อ...แอ๊ปสวย เต็มที่เลยนะคะ
ไม่ใช่มีแค่เป็นที่ดูสัตว์นะคะ...ร้านอาหารอร่อย ๆ อีกทั้ง ร้านนม ร้านกาแฟ พร้อมทั้งของฝากก็มีค่ะ
นั่งสนทนากับท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกัน
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ ขอให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป...สาธุ