ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...  เมตตารับกิจนิมนต์ บรรยายธรรม - นำปฏิบัติธรรม
ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานของ... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กราบอาราธนานิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
บรรยายธรรม - นำปฏิบัติธรรม ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...เวลาประมาณ 17.30 น. นั้นมีดังนี้ค่ะ
ท่านพระอาจารย์ ...นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
คุณสิปปนนท์   ดิลกสัมพันธ์
ประธานกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ 
รพ.พระนครศรีอยุธยา
ทพญ.อาทิตยา  เจริญสุขเกษม
รพ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง
***เทพบุตร เทพธิดา ที่อยู่ในมรรค ตั้งใจสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย ***
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
ฝึกสติห้ข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา
***ท่านพระอาจารย์นำแผ่เมตตาหลังจากภาวนาเสร็จ***
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

          "...เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับ "คน" ด้วยกันนี่แหละสำคัญที่สุด...ในเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรม เพราะถึงยังไงคุณก็จะต้องอยู่ร่วมกับคนที่มี "กิเลส" มากกว่าคนที่หมดกิเลสแล้ว (พระอรหันต์) แน่นอน...แล้วคนมีกิเลสโอกาสที่จะผิดพลาดมีมากอยู่แล้ว...โอกาสที่จะกระทบกระทั่งกัน...มีมากอยู่แล้ว...แล้วที่สำคัญคุณไม่สามารถที่จะไปบังคับไม่ให้ใครมาละเมิดคุณได้ คุณมีสิทธิเพียงแค่รู้จักบริหารจัดการตัวเอง...หักห้ามตัวเองอย่าไปละเมิดเขาเท่านั้น...ถ้าไม่อยากเดือดร้อนทั้งชาตินี้และก็ชาติหน้า..."

                                                                                                                                                    (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ตั้งใจฟังธรรม - สนทนาธรรม
ร่าเริงในธรรม
คุณธิดารัตน์ ขอบคุณ
Chief  Sale  Officer
AGA  Service
คุณผกามาศ   เทียนทอง
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณสิริกร   ปานปุ่มทอง
พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม
ศูนย์แพทย์พัฒนา
ผศ.ดร.พัชรี    อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะสหเวชศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*** เหล่าเทพธิดา ผู้ใฝ่ธรรม***
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม ก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
...นอกรอบ...
กลุ่มน้อง ๆ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งศิษย์รุ่นเก่า และรุ่นปัจจุบัน ...สนทนานอกรอบ กับท่านพระอาจารย์
ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนแยกย้ายกันกลับ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *
เช้าของ...วันที่10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา
ท่านพระอาจารย์...สนทนากับโยมที่มาทำบุญ
อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
ญาติโยม...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
ร่าเริงในธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมะ 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์
                                                           พิจารณาอาหาร
    "...
ร่"
ทุกอย่างเมื่อรวมกันอยู่ในบาตร...ก็กลายเป็น "ฏิกู" ธรรมดา ๆ นี่เอง... "พระป่า" ท่านจึงฉันเพียงเพื่อประทังชีวิต...และ พอได้มีกำลังวังชาทำความพากความเพียรเท่านั้น...มิได้เพื่อบำรุงกามราคะแต่อย่างใด..."
รับประทานอาหารร่วมกัน
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ ...สาธุ