ประมวลภาพ... คณะ "บ้านเทวธรรม" พักที่วัดป่าน้ำโจน เมื่อ วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 26 - 27 กันยายน 2558
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***ช่วงค่่ำของ...วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558***
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... นำพระสงฆ์ และญาติโยม ปฏิบัติภาวนา สร้างบารมี
คุณสิริกานต์    นัทนกังวาล Trade Marketing
บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
***อรุณสวัสดิ์ของ...วันอาทิตย์ ที่่ 27 กันยายน 2558***
 
ร่วมกันน้อมถวายจังหันพระสงฆ์ของ ...วัดป่าน้ำโจน
คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
นพ.อภิชาติ   จันทรา
กุมารแพทย์ รพ.พุทธชินราช
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์ 
เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม
นพ.ดีพร้อม  ศิริเขต
จิตแพทย์ รพ.สระบุรี
คุณยายบัวพันธ์  ไชยรบ
โยมแม่ท่าน
พระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
คุณอิฏฐา    เสขะนันทน์  
QA Software 
DST worldwide services
คุณสิริวรรณ    ล้อประเสริฐกุล
Freelance
"คุณจิ" ....ผู้ใฝ่ธรรม
"อี๊ใจ"...ผู้ใฝ่ธรรม
สาว สาว สาว ..พยาบาลและเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช ตะพานหิน พิจิตร
คุณกอบกุล   กอบกุลธร
  นิติกร การไฟฟ้านครหลวง
"คุณเสก"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณภาคภูมิ    รชตะธราดล
Broker บล.โกลเบล็ค
คุณจักรินทร์ วิบูลย์ศิลป์
Application Engineering ,TISCO BANK
คุณกันตินันท์     เชื่อมวราศาสตร์
AYCAP
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ

น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้

"...เอ้า...เดี๋ยวกินข้าวกินปลากันก่อน เสร็จแล้วค่อยว่ากันว่าจะทำอะไรกันต่อไปนะ..."
คุณดวงพรรณ   ลักษณานุกูล
นักกายภาพบำบัด รพ.ราชธานี
***รับประทานอาหารร่วมกัน***
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว...
ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์
เพื่อทำพิธีกราบคารวะ...ตามประเพณีที่ดีงามของศิษย์สาย "พระป่า" กรรมฐาน
อาจะริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเย นะกะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต
น้อมถวายดอกไม้คารวะครูบาอาจารย์
ขะมามะ ภันเต
เมื่อเสร็จพิธี...ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาเข้าน้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
 
ท่านพระอาจารย์เมตตาให้ทั้งข้อคิด... แนวทางปฏิบัติ... ซึ่งเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ได้ต่อไป อย่างเป็นกันเอง
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ