ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก ได้เมตตาไปโปรดที่ "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2560 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ
                                        *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยากาศในตอนค่ำ...ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... ได้เมตตานำนั่งเจริญสมาธิภาวนา
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์
บ.อิทธิรา จำกัด
(จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์)
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
***กำลังทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี***
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาสอนพระ
พร้อมทั้ง...ญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรม
บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
***สุขในธรรม***
***ปิติในธรรม...อย่างผู้มีธรรม***
เมื่อจบการบรรยายธรรม...ญาติโยมได้ถือโอกาสน้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค แด่ท่านพระอาจารย์
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกัน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
บรรยากาศในช่วงเช้า...ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
ร่วมกันตักบาตรกับ..."ท่านผู้ทรงศีล"
สร้างเหตุดี...ผลที่ได้ย่อมดีอย่างแน่นอน
การกระทำให้ดู...ย่อมเป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด (สมกับที่เป็นผู้นำกลุ่มค่ะ...ขออนุโมทนาบุญกับ
คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"  จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยนะคะ) ...สาธุค่ะ
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
"คุณหนุ่ม"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณบี"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณดวงพรรณ   ลักษณานุกูล นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลราชธานี
ขออนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่ทุก ๆ ท่านได้กระทำแล้วนะคะ
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา
อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร และ คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา
กลุ่ม...(ห้างทองแม่สายใจ 2) จ.ลพบุรี
************************
************************
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่..."ท่านผู้เจริญ"
"ธรรม"...ย่อมนำความเจริญมาสู่จิตของผู้ปฏิบัติธรรมโดยแท้จริง..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้.

                                                                                 ***พิจารณาอาหาร***
                                                                                           “ของอร่อย”  
        ..."ของอร่อย" ทุกอย่างเมื่อรวมกันอยู่ในบาตร...ก็กลายเป็น "ของปฏิกูล" ธรรมดา ๆ นี่เอง... "พระป่า" ท่านจึงฉันเพียงเพื่อประทังชีวิต...และพอได้มีกำลังวังชาทำความพากความเพียรเท่านั้น...มิได้เพื่อ บำรุงกามราคะแต่อย่างใด...
                                                                                                        (ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)                                                                                                                      
                                                                                      “Delicious food”
        ...When all "delicious food" are gathered in alms-bowl,... it becomes ordinary "thing of impurity"... So "Phra Pa" (The Buddhist monks who usually have food in alms-bowl)  just eats food to be alive and get energy to practise his effort in Dhamma, ...not for sensual passsion...

                                                                         
                                                                                                         Translated by : Russamee   Prompichai    
ญาติธรรม...รับประทานอาหารร่วมกัน
"สิ่งใดที่ฟังแล้วคิดว่าดีแล้ว...พิจารณาแล้วว่าไม่เป็นโทษ...ให้เก็บไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจตัวเองให้เจริญต่อไป"
ถือโอกาสน้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์  รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
***ท่านพระอาจารย์ให้พร***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ ...าธุ...าธุ