ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เมตตาไปโปรดที่ "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2561 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยากาศในตอนเย็น...ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2561..."บ้านเทวธรรม"
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา... เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
ดร.บำรุง  มั่นอยู่
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
ผู้ประเมินวินาศภัย
Crawford & Company
ภญ.นุชจรินทร์  เวโรจนากรณ์
เภสัชกร ร้านยา Pure
คุณฉัตรวดี  ตันสกุล
Import / Export Specialist
Schlumberger Overseas S.A.
"คุณเอ"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"คุณตั้ง"
...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"คุณอุ๊"
...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
***บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา***
คุณมนู   นิลยกานนท์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
คุณกรรวีร์อร   นิลยกานนท์
รองปลัด องค์การบริหาร-
ส่วนจังหวัดชุมพร
คุณภิมอร   นิลยกานนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
***การกระทำให้ดู...เป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด***
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก

      "..."ดาวเคราะห์" น่ะ...แสงสว่างไม่ได้เกิดในตัวเองหรอก...ไอ้ที่มันสว่างอยู่นี่มันมาจาก "ดาวฤกษ์" จากที่อื่น...เพราะฉะนั้นในเมื่อมัน "สว่าง" ตรงนี้ อีกฝั่งมันจะต้องเป็นเงา "มืด"...ฉันใดก็ฉันนั้น..."ธรรมะ" ที่เรา ๆ ท่าน ๆ รู้อยู่เดี๋ยวนี้...ล้วนมาจาก "พระพุทธเจ้า" จาก "พระอรหันต์" ทั้งนั้น...เพราะฉะนั้นรู้ทั้งรู้แต่ลึก ๆ ก็จะต้องลังเลสงสัยอยู่...จึงยัง "ละ" อะไรไม่ได้ "วาง" อะไรไม่ได้เลย...ทั้ง ๆ ที่รู้...จนกว่าจะนำความรู้ที่ได้ยิน ได้ฟัง ได้ศึกษาค้นคว้ามานี้ไปลงมือ "ปฏิบัติ" ให้มันเห็นจริงตามเป็นจริงใน "จิต" ใน "ใจ" ของตนเองซะก่อน...ความลังเลสงสัย ในความมืดบอดของใจถึงจะหายไป ตามกำลังแห่งสติปัญญาของตัวเอง...เหมือนพระพุทธเจ้า...เหมือนพระอรหันต์สาวกที่ไม่มีความลังเลสงสัยใด ๆ ในสรรพสิ่ง...เหมือน "ดาวฤกษ์" ที่ไม่มีเงามืดในทุก ๆ ด้าน...ทุก ๆ มุม..."

                                                                       (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

***ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม***
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกัน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
บรรยากาศในช่วงเช้า...ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ร่วมกันใส่บาตร...ท่านพระอาจารย์
คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์
บ.อิทธิรา จำกัด (จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์)
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"  จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
ดร.ศิริรัตน์  ณ ระนอง ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภญ.นุชจรินทร์  เวโรจนากรณ์
เภสัชกร ร้านยา Pure
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์
เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
ผู้ประเมินวินาศภัย Crawford & Company
คุณฉัตรวดี  ตันสกุล
Import / Export Specialist Schlumberger Overseas S.A.
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของ...กลุ่มญาติธรรม "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา
"เด็ก" ในวันนี้ คือ "ผู้ใหญ่" ในวันหน้า... และ ศาสนา เป็นสิ่งที่สำคัญในการเติมเต็มความเป็นมนุษย์ด้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในช่วงถวายจังหัน
รับช่วงบุญ
"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ในหมู่ที่ท่านเจริญแล้วด้วยดี
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง, เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง, เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ,ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง ,เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข, ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง, เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร, ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ,ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ ,บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ, อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง, แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ,ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา ,จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ,ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ญาติธรรม "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา
รับประทานอาหารร่วมกัน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ