ทำบุญที่..."บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา  และ นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์ รพ.ราชธานี อยุธยา (ผู้นำกลุ่ม) กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ไปโปรดที่ "บ้านเทวธรรม" เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ
                                        *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมในตอนค่ำของ...วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
 
 
 
 
 
 
 
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
"คุณเอก"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณหยี"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
ทพญ.อาทิตยา   เจริญสุขเกษม
รพ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ภญ.นุชจรินทร์   เวโรจนากรณ์
เภสัชกร ร้านยา Pure
พญ.ปิยวดี   ชัยชาญพิมล
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.วิภาราม
กรุงเทพมหานคร
คุณอัญชฎา   เล็กเจริญ
Assistant Director,CFO Office
(TV Group) True Corporation
คุณดวงพรรณ   ลักษณานุกูล
นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลราชธานี
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณอนัญญา   ธรรมธุราทร
เจ้าของ อนัญญา ขนมเปี๊ยะสายรุ้ง & อาหาร
*** ตั้งใจสวดมนต์ทำวัตรเย็น***
***บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา***
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
คุณนงลักษณ์   ตั้งไพศาลกุล
นักวิจัยาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 
ดร.บำรุง  มั่นอยู่
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
***กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมัง คละมุตตะมัง***
กิจกรรมในตอนเช้าของ...วันที่ 28 พฤษภาคม 2560
***น้อมฟังธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง***
บรรยากาศในการฟังธรรม
ทาน คือ การให้ ...นี่คือ 1 ใน 3 ที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้พวกเรากระทำ นั่นคือ ทาน ศีล ภาวนา ...มรรคาแห่งความพ้นทุกข์
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของ...กลุ่มญาติธรรม "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา
คนมี "บุญ"...จึงจะคิด"ทำบุญ"
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
"ธรรม"...แห่งผู้มีธรรม ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยม...
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
สงบนิ่ง...แผ่เมตตาให้ผู้ตกทุกข์...ขอให้พ้นจากทุกข์...ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป...สาธุ
รับประทานอาหารร่วมกัน
น้อมบูชาคุณครูบาอาจารย์
..."ปิติสุข"...
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์ได้ปลูก..."ต้นพยูง"
ไว้เป็นที่ระลึก ณ "บ้านเทวธรรม"
"ต้นไม้"...กับ "พระป่า" จะอยู่คู่กัน... ดุจดั่ง "ตะวัน"... อยู่คู่กับ "โลก"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ ...าธุ...าธุ