ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เมตตาไปโปรดที่ "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2561 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ
                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยากาศในตอนเย็น...ของในแต่ละวัน ที่... ท่านพระอาจารย์อยู่โปรด"บ้านเทวธรรม"
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา... เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.
       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
                                                          "
หยุดดูตัวเอง"                                                                    
 “...เรามาหยุดดูตัวเองบ้าง  ก็ดีเหมือนกันนะ "ตัวเอง" ในที่นี้ก็คือ...
"ความรู้สึกนึกคิด" ของเรานี่แหละ...ดูซิ...มันอยู่กับร่องกับรอยมั๊ย...พยายาม
ให้อยู่กับคำบริกรรมอย่าให้มันโดดไปโน่นไปนี่ ...ซักระยะนึงคงไม่ทำให้อะไร
เสียหายมั้ง...
นอกจากกิเลสมันจะเสียความรู้สึก...ที่ไปขัดไปขวางทางเดินของมัน...”

                                                                                  ( ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม )
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณพัชรกษิดิ์  พุ่มเกษ
วศก. 4 การไฟฟ้าบางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์
บ.อิทธิรา จำกัด
(จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์)
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
ผู้ประเมินวินาศภัย
Crawford & Company
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
คุณนิชาวดี   นิลยกานนท์
บริษัท Honda
จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณภิมอร   นิลยกานนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
คุณนิราภัย  วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2
จ.ลพบุรี
ภญ.นุชจรินทร์  เวโรจนากรณ์
เภสัชกร ร้านยา Pure
คุณดวงพรรณ   ลักษณานุกูล
นักกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลราชธานี
คุณมนู   นิลยกานนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
และ คุณกรรวีร์อร   นิลยกานนท์
รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก
                                                                                                              สะสมบารมี
     "...ครูบาอาจารย์มาพาทำทั้งสวดมนต์ทำวัตร ทั้งนั่งสมาธิภาวนา...ก็เพียงเพื่อพอให้เป็นแนวทางอย่ามาคาดหวังความสงบเป็นหนึ่งในสถานที่แห่งนี้...เพราะโดยสัญชาติญาณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียว...แต่มันจะได้ประโยชน์ก็ตรงที่อาศัยครูบาอาจารย์ และหมู่คณะญาติธรรมเป็นแรงจูงใจ...ถึงจะไม่ได้ความสงบเป็นหนึ่ง...แต่ก็ยังได้รู้ได้เห็นถึง "ความฟุ้งซ่าน" ของตนเอง...ยังได้พยายามที่จะฝืนมันบ้าง...นั่นหละ "การฝึก"...คือพยายามฝืนความรู้ความเห็นเดิม ๆ ของตัวเอง โดยเอาความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้า...ของพระอรหันต์สาวกเป็นหลัก...เพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกท่านหมดกิเลสแล้วค่อยมาสอน ทำให้ตายใจได้ ในความถูกต้องดีงาม...แต่ความรู้ความเห็นของเรา ๆ ท่าน ๆ ยังเป็นกิเลสอยู่เชื่อไม่ค่อยได้...
         ...อย่างบางคนอยู่ที่บ้านบางทีเดือนหนึ่งยังไม่เคยสวดมนต์ทำวัตรเลย...ยิ่งการที่จะมาฝืนนั่งสมาธิภาวนา...ฝืนความคิดความอ่านของตัวเองนั้นสัก 15 นาที 20 นาที ก็ทั้งยากมีเหตุผลอ้างอิงรองรับพฤติกรรมของตัวเองหมดแหละ...แต่พอมาอยู่ในสถานที่นี้มีครูบาอาจารย์มีหมู่คณะญาติธรรมก็เลยมีโอกาสได้ "ทำบ้าง" ...ถึงมันจะไม่สงบลึกเป็นหนึ่ง อย่างที่ว่า...แต่ก็ยังพอเป็นอุปนิสัยต่อยอดต่อไป...อย่างน้อย ๆ ก็ยังได้ "สัจจะบารมี"...ได้ "ขันติบารมี"...ติดจิตติดใจตัวเองไว้บ้าง...ก็ยังดี..."

                                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
บรรยากาศในการฟังธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
กิจกรรมในช่วงเช้า
ท่านพระอาจารย์บิณฑบาตโปรดญาติโยม
บรรยากาศในการทำบุญใส่บาตร
ผู้มี "บุญ"...จึงคิดที่จะทำ "บุญ"
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับ ทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
"ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันว่า...กิดมาในชาติใหม่ ภพใหม่...จะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนอย่างแน่นอน
บรรยากาศในช่วงถวายจังหัน
ขออนุโมทนาบุญกับ... ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ณ ระนอง ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(ผอ.โครงการอังกฤษ - อเมริกัน ศึกษา)
***"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม" ***
"เด็ก"...ประดุจดั่ง "ผ้าขาว"...อยู่ที่เรา ๆ ทั้งหลายจะแต่งแต้มให้เขาเหล่านั้นเป็นแบบไหน ?
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ญาติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน
ศิษย์ "วัดป่า"...ทำข้อวัตร "พระป่า"...อุปัฏฐากพ่อแม่ครูบาอาจารย์
น้อมถวายทาน...สร้างบารมีทาน
ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนากับญาติโยม
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
คุณภริน   แจ้งวงษ์
บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
จ.ลพบุรี
น้อมนำเกร็ดธรรมไปใช้ในชีวิต
ท่านพระอาจารย์ให้พรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ