ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เมตตาไปโปรดที่ "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ
วันที่ 20 - 22 มกราคม 2561
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ
                                                        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยากาศในตอนเย็น...ของในแต่ละวัน ที่... ท่านพระอาจารย์อยู่โปรด"บ้านเทวธรรม"
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา... เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์
เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์
บ.อิทธิรา จำกัด
(จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์)
"คุณเอก"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณหนุ่ม"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องฮง"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณวิยะดา  พรเทวบัญชา
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"คุณเล็ก"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณจี๊ด"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องแจ"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องจิ๊บ"...ผู้ใฝ่ธรรม
ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องดวง"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"พี่บี"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องแก้ว"...ผู้หันเข้าสู่ทางธรรม
ภญ.ศิวพร   บีเจริญทรัพย์
น้อง นิสิตเภสัชกรผู้ใฝ่ธรรม
นสภ.กมลวรรณ   ลีลาขจรจิต
ดร.ศิริรัตน์  ณ ระนอง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คุณฉัตรวดี ตันสกุล
Import / Export Specialist
Schlumberger Overseas S.A.
        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
                                                                          "
หยุดดูตัวเอง"                                                                    
 “...เรามาหยุดดูตัวเองบ้าง  ก็ดีเหมือนกันนะ "ตัวเอง" ในที่นี้ก็คือ...
"ความรู้สึกนึกคิด" ของเรานี่แหละ...ดูซิ...มันอยู่กับร่องกับรอยมั๊ย...พยายาม
ให้อยู่กับคำบริกรรมอย่าให้มันโดดไปโน่นไปนี่ ...ซักระยะนึงคงไม่ทำให้อะไร
เสียหายมั้ง...
นอกจากกิเลสมันจะเสียความรู้สึก...ที่ไปขัดไปขวางทางเดินของมัน...”

                                                                                                                                    ( ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม )
...ท่านพระอาจารย์นำแผ่เมตตาหลังจากภาวนาเสร็จ...
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
ทพญ.อาทิตยา   เจริญสุขเกษม
ทันตแพทย์
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
***กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมัง คละมุตตะมัง***
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณนงลักษณ์   ตั้งไพศาลกุล
นักวิจัยาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ดร.บำรุง  มั่นอยู่
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ภญ.นุชจรินทร์  เวโรจนากรณ์
เภสัชกร ร้านยา Pure
"น้องไนท์"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค

                 "...ทุกอย่างมันเป็น "ธรรมะ" ทั้งนั้น...คนขาวคนดำ คนต่ำคนสูง คนรวยคนจน รูปหล่อรูปสวย พิกลพิการบ้าใบ้เสียจริต ตลอดจนหมูหมากาไก่ ฯลฯ ...เพียงแต่เราจะรู้จักน้อมเข้ามาพิจารณาหรือไม่เท่านั้นแหละ...อยากร่ำอยากรวย  ก็ให้รู้จัก "ทาน" รู้จักให้ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเท่าที่จะทำได้...อยากรูปสวยรูปหล่อไม่พิกลพิการบ้าใบ้เสียจริต  ก็ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าได้ไปล่วงละเมิดเบียดเบียนผู้อื่น สัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย "ศีล" ...อยากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ให้รู้จัก "ภาวนา" สรุปแล้ว ทาน  ศีล ภาวนา แค่นี้แหละคือหนทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์...ถ้าไม่รู้จักหรือไม่สนใจไม่ใส่ใจกับการให้ทาน รักษาศีล ภาวนา แล้วล่ะก็...นั่นล่ะหนทางที่จะนำไปสู่ความทุกข์ ทั้งชาตินี้แลชาติหน้า...ส่วนการจะลงมือปฏิบัตินั้นก็ให้มันพอดีกับเพศภาวะสถานะ กาลเทศะ...ของแต่ละคนนั่นแหละ...มันไม่ยากหรอก...ถ้าจะยากก็ตรงที่มันไม่อยากทำเท่านั้นเอง..."

 

                                                                                                              (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)                                        
***ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม***
***สุขในธรรม***
ศรัทธาญาติโยมที่มา...น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภคแด่ท่านพระอาจารย์
 
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง, เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง, เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ,ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง ,เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข, ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง, เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร, ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ,ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ ,บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ, อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง, แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ,ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา ,จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ,ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล
อรุณสวัสดิ์...ญาติธรรมทุก ๆ ท่านค่ะ
เตรียมพร้อมทำบุญตักบาตร
ขออนุโมทนาบุญในผลทานกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
น้อมถวายจังหังแด่..."ท่านผู้ทรงศีล"
***ธรรมะในการอยู่ร่วม***
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม***
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ญาติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน
***ปิติในธรรม...อย่างมีสาระธรรม***
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ...สาธุ