* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
         คุณสุจินันท์    ก่อกิจโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร (ผู้จัดทำโครงการ) ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ไปบรรยายธรรมโปรดบุคลากรของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร รวมทั้งบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร
บรรยากาศบริเวณ...รอบ ๆ โรงพยาบาล (ที่มีวิสัยทัศน์ที่...ดีมาก ๆ เลยค่ะ)
 
ที่...ห้องประชุมมรกต
ทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ในหัวข้อ..."ธรรมในการครองตน"
โดยมี... นพ.ประทีป   จันทร์สิงห์   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร... เป็นผู้กล่าวนำเปิดพิธีค่ะ
คุณจีรณา    ส่งศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร นำกราบท่านพระอาจารย์...ก่อนฟังธรรม
          "...เราไม่สามารถที่จะไปบังคับ "สรรพสิ่ง" ให้ได้ดั่งใจของเราเสมอไปหรอก...เรา "มีสิทธิ" เพียงแค่รู้จัก "บริหารจัดการ" ตัวเองให้รู้จักความเป็นจริงของสรรพสิ่งแล้วอยู่ร่วมกับมันให้ได้เท่านั้นแหละ..." (พระอาจารย์อังคาร)
บรรยากาศในการฟังธรรมของบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร..และ...
...บุคคลทั่วไป ที่สนใจในธรรม  
 
บางช่วง...ธรรมะหรรษา..เฮฮาอย่างมีสาระ
รับพร...จากท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ช่วงนอกรอบ...กลุ่มผู้ที่สนใจอยากสนทนาธรรมต่อกับท่านพระอาจารย์
      ในโอกาสนี้...ขออนุโมทนาบุญกับ  คุณสุจินันท์    ก่อกิจโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร (ผู้จัดทำโครงการ) ที่ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม มาบรรยายธรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *