คุณสุจินันท์   ก่อกิจโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร (ผู้จัดทำโครงการ) ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ไปบรรยายธรรมโปรดนักเรียนในเขตเทศบาลที่อยู่ละแวกของโรงพยาบาล และบุคลากรของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร รวมทั้งบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
                                *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร
ในภาคเช้า ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม... บรรยายธรรมโปรดนักเรียน
ในหัวข้อ... "ธรรมะเยียวยาใจ"

หน้าที่พลเมือง

              "..."ธรรมะ"...โดยหลักการก็คือ "หน้าที่" โดย "สภาวะ" ก็คือ "ความพอดี" ก็ทำหน้าที่ของแต่ละคนนั่นแหละให้มันพอดีซึ่งถ้ามันพอดีมันก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ที่สำคัญเราเองนั่นแหละที่จะไม่เดือดร้อนทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้า...อย่าได้เรียกร้องแสวงหาตั้งแต่ "สิทธิ์" มันไม่เท่ห์หรอก...หันกลับมาสำรวจดู "หน้าที่" ของตัวเองด้วยที่เรียกร้องแสวงหา...ที่กระทำอยู่นั่นน่ะมันพอดีกับ...เพศภาวะ สถานะ กาลเทศะ ของตัวเองหรือไม่ ? ...เอาตัวเองรอดหรือยัง...ถ้ามีปัญหาอะไร ? !!! เกิดขึ้น พ่อแม่ ญาติพี่น้อง จะต้องมาเดือดร้อนวุ่นวายด้วยมั้ย ?? ถามตัวเองให้มาก ๆ ..."หน้าที่" ของตัวเองน่ะถูกต้องดีงามหรือยัง ? !!!...เรามี "สิทธิ์" ที่จะทำอะไร ? ก็ได้ แต่การกระทำนั้นจะต้องไม่ไปละเมิดผู้อื่นในสังคมให้ได้รับความเดือดร้อน...เรามี "สิทธิ์" คนอื่นก็มี "สิทธิ์" ต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนั่นแหละเป็น... "หน้าที่ของพลเมือง" ...ที่พัฒนาแล้ว !!! ..."

                                                                                                      (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

   
คุณสุจินันท์   ก่อกิจโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร
ตั้งใจฟังธรรมจากพระอาจารย์
น้องนักเรียนมีคำถามกับท่านพระอาจารย์ว่า : "มีวิธีอย่างไรที่จะฝึกความอดทนได้ดีคะ ?"
พอหลังจากที่น้องนักเรียนถามเสร็จ... ท่านพระอาจารย์จึงนำลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบนั้น
จึงเข้าใจในคำว่า... "ขันติ"... มีบัญญัติไว้ทำไม? และประโยชน์ของความอดทนดีอย่างไร? พร้อมทั้งจะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเจอกับปัญหารุมเร้า?
หลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเด็ก ๆ แผ่เมตตา
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์ได้ถามเด็ก ๆ หลังจากที่นั่งสมาธิเสร็จ : "พวกเราได้อะไรกันบ้างหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดนี้ ?"
 
จากคำตอบ ก็นับว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก... ที่ เด็ก ๆ คนรุ่นใหม่รู้และเข้าใจและคิดที่จะนำคำสั่งสอนต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวมต่อไป
รับพร...จากท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนากับ น้อง ๆ ทุกคนด้วยนะคะ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
ในภาคบ่าย... ท่านพระอาจารย์บรรยายธรรมโปรดบุคคลากรของ โรงพยาบาล
ในหัวข้อ "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างไรให้ใจสุข"

       ปีใหม่

 "...แต่ละคนที่นั่งอยู่นี่ลองถามตัวเองดูนะว่า...เราเคยสัมผัส...ประสบ...พบเจอกับวันที่ 31 ธ.ค. และก็วันที่ 1 ม.ค. มากี่ครั้งแล้ว ...แล้วมันจะยังมีอะไรที่น่าอัศจรรย์กว่าทุก ๆ ครั้งที่เราเคยผ่านมา ...ตะวันก็ดวงเดิม ขึ้นที่เดิม แล้วก็...ตกที่เดิม...วันหนึ่งก็ 24 ชั่วโมง เหมือนเดิม...สัปดาห์หนึ่ง ก็ 7 วัน ...เดือนหนึ่งก็ 28 , 29 , 30 , 31 วัน...ปีหนึ่ง ก็ 12 เดือน ... 365 , 366 วัน ...เหมือนเดิมทุกอย่าง ...ถ้าเราไม่พิจารณาให้ดี ไม่เปลี่ยน "มุมมอง" ใหม่ ...ไม่เปลี่ยน "ความคิด" ใหม่ ...ไม่เปลี่ยน "พฤติกรรม" ใหม่ ...มันก็ไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีอะไรพิเศษหรอกใน "ชีวิต" ของเรา กับสมมุติบัญญัติที่ว่า ..."ปีหม่" ..."

                                                                                                                 (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

บรรยากาศในการฟังธรรม
และถามปัญหาธรรม กับท่านพระอาจารย์
บุคคลากรของโรงพยาบาล...น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค แด่ท่านพระอาจารย์
รับพร...จากท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
คณะบุคคลากรทั้งหมดถือโอกาส...ร่วมถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
พยาบาลที่มา...ร่วมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุกคนด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ าธุ
สาธุ