ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เมตตาไปบรรยายธรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ. พิจิตร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ขออนุโมทนาบุญในกุศจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ. พิจิตร
จุด...ธูป เทียน บูชาพระ
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ...ได้เมตตาบรรยายธรรมโปรดญาติโยม
***ด้วยความเมตตาในธรรม...ที่มีต่อญาติโยมอย่างไม่มีประมาณ***
       "...เราปฏิบัติธรรมได้สะดวก...เพราะญาติโยมเขาเอื้อเฟื้อในด้านปัจจัย 4 ...ในเมื่อพอที่จะรู้อะไรควรอะไรไม่ควร...อะไรดีอะไรชั่ว...อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป ...ถ้ามีโอกาสก็ไปบอกกล่าวเล่าแจ้งให้ญาติโยมเขาฟัง...ส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ...เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็น "สิทธิ์" ส่วนบุคคลเราไม่ไปละเมิด...ที่สำคัญเราไม่ได้รับจ้างพูด..." (นี่คือคำที่ท่านพระอาจารย์จะปรารภอยู่เสมอ ๆ)
                                 
                                                                                                                   (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
นพ.กิตติโชติ   ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
คุณวิไล   เพชรโต พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าตึก)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
คุณจีรณา    ส่งศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
  คุณสุจินันท์   ก่อกิจโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
***ร่าเริงในธรรม***
ถามปัญหาธรรมกับท่านพระอาจารย์

 ปีใหม่

         "...แต่ละคนที่นั่งอยู่นี่ลองถามตัวเองดูนะว่า...เราเคยสัมผัส...ประสบ...พบเจอกับ วันที่ 31 ธ.ค. และก็วันที่ 1 ม.ค. มากี่ครั้งแล้ว ...แล้วมันจะยังมีอะไรที่น่าอัศจรรย์กว่าทุก ๆ ครั้งที่เราเคยผ่านมา ...ตะวันก็ดวงเดิม ขึ้นที่เดิม แล้วก็...ตกที่เดิม...วันหนึ่งก็ 24 ชั่วโมง เหมือนเดิม...สัปดาห์หนึ่ง ก็ 7 วัน ...เดือนหนึ่งก็ 28 , 29 , 30 , 31 วัน...ปีหนึ่ง ก็ 12 เดือน ... 365 , 366 วัน ...เหมือนเดิมทุกอย่าง ...ถ้าเราไม่พิจารณาให้ดี ไม่เปลี่ยน "มุมมอง" ใหม่ ...ไม่เปลี่ยน "ความคิด" ใหม่ ...ไม่เปลี่ยน "พฤติกรรม" ใหม่ ...มันก็ไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีอะไรพิเศษหรอกใน "ชีวิต" ของเรา กับสมมุติบัญญัติที่ว่า ..."ปีหม่" ..."

                                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

***จดจ่อในธรรม***
ฟังไป...พร้อมทั้งพิจารณาตามในเนื้อหาแห่ง "ธรรม"... เข้าถึง "ใจ"...และเข้าใจในหลักของ "สัจธรรม" ความจริง
พร้อมกัน...กล่าวคำถวายทาน
อิมานิ มะยัง ภันเต สังฆทานานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสีละวันตัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสีละวันโต ฯ
น้อมถวายเครื่องจำเป็นต่อสมณะบริโภค...แด่ท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญในกุศลผลทานกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...สาธุ
ขออนุโมทนาบุญกับ...นพ.กิตติโชติ   ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร ด้วยค่ะ
 
 
 
 
 
ท่านพระอาจารย์เป็นตัวแทนมอบวิทยุ เพื่อเปิดธรรมะให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาของ รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุกคนด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ าธุ
สาธุ