ท่านพระอาจารย์อังคาร     อัคคธัมโม บรรยายธรรม.. ณ  หอพระ ชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ...ช่วงวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2553

บรรยากาศช่วงเย็นของ...วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ...นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา ฯ
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ฯ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต ....ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ฯ
เหล่าเทพบุตร..เทพธิดา...ตั้งใจสวดมนต์บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นั่งภาวนาหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
รศ.ดร.สมดี   หงส์ไพศาลวิวัฒน์  อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสิต
...ซึ่งเป็นผู้กราบอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มาแสดงธรรม... ร่วมนั่งภาวนาสร้างบารมีธรรม
หายใจเข้าพุท...หายใจออกโธ พุท..โธ พุท..โธ
ขออนุโมทนาบุญกับน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยนะคะ
กลุ่มผู้ใฝ่ในธรรม ....กำลังดำเนินอยู่ในมรรค
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
          "..."คนรุ่นใหม่"  ที่แท้จริงนั้นย่อมจะมีจิตสำนึกที่เฝ้าเตือนตนเองอยู่เสมอในการที่จะไม่ไปละเมิดผู้อื่นหรือสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน เพราะรู้ดีว่าการไปเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นนี่แหละคือ หนทางที่จะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด อันไม่มีที่สิ้นสุด...ซึ่งแน่นอนนั่นคือหนทางแห่งทุกข์...ถ้าหากไม่มีจิตสำนึกอย่างนี้แล้วล่ะก็...ต่อให้มีการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีหน้าที่การงานดีเลิศขนาดไหนก็...เป็นได้เพียงแค่.."คนรุ่นเก่าที่มาเกิดในยุคใหม่"เท่านั้นแหละ...ที่ยังคงมีพฤติกรรมถาวรที่ "เห็นแก่ตัว" ...ยังเพียบพร้อมไปด้วยสัญชาตญาณของการแสวงหาซึ่ง กิน กาม เกียรติ อยู่เหมือนเดิม...หากแต่จะร้ายและอันตรายมากกว่า "คนรุ่นเก่าที่เกิดในยุคเก่า" ซะอีก... เนื่องจากศักยภาพของสมองที่วิวัฒนาการมากขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวี...การแสวงหาซึ่ง กิน กาม เกียรติ จึงไร้ขอบเขต...ไร้รูปแบบ...ตามกำลังของความเห็นแก่ตัวที่มืดบอดจะผลักดันออกมามากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแหละ !!!..."(พระอาจารย์อังคาร)
 
ตั้งใจฟังธรรม
บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม ...ของนักศึกษา และผู้ใฝ่ในธรรม
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย
ประสาทศัลยแพทย์
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
คุณชวรัตน์   ศราวุธธิกุล
Merchandiser
บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์
รศ.ดร.สมดี   หงส์ไพศาลวิวัฒน์
 
 อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสิต
ฟังธรรม - สนทนาธรรมบางกาลบางเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง
รับพรก่อนกลับ
บรรยากาศตอนเช้าของ...วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553
ท่านพระอาจารย์..สนทนาอย่างเป็นกันเองกับ...
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย
ประสาทศัลยแพทย์
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
คุณวีรยุทธ์     สุวรรณนามัย
Category development and insight
manager บริษัท แคดเบอรีอาดัมส์
คุณสุรชิต   ยงไสว
Cost Analgst. บ.ไทยยิปซัม
  
คุณฉันทนา    สุวรรณนามัย (คุณแม่ของ นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย) และ
คุณพงศกร   พงศ์สถาพร ทนายความ
พร้อมทั้ง คุณภาสกร   พงศ์สถาพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารทหารไทย
(สำนักงานใหญ่)
คุณสะคริษฐ์    ไพชยนต์
ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม
และภูมิสถาปัตยกรรม กองช่าง
กรมพัฒนาที่ดิน
คุณโยธิน   องศุมาลิน
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว บริษัทรับติดตั้งแอร์
( เพื่อนซี้ของ นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย)
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกศิษย์...ที่อยู่กรุงเทพฯ
ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของผู้ใฝ่ในธรรม...ณ หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เตรียมเสบียงข้ามภพข้ามชาติ
คุณเทียนชัย - คุณฉันทนา    สุวรรณนามัย ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ ของ...
นพ.วีระพันธ์    สุวรรณนามัย ...ตั้งใจใส่บาตรท่านพระอาจารย์สร้างบารมีทาน
ขออนุโมทนาบุญกับ นพ.วีระพันธ์    สุวรรณนามัย ด้วยนะคะ
คุณสะคริษฐ์    ไพชยนต์ ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม กองช่าง กรมพัฒนาที่ดิน...ตั้งใจสร้างบารมีทาน
คุณวีรยุทธ์     สุวรรณนามัย Category development and insight manager บริษัท แคดเบอรีอาดัมส์ ...ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
คุณภาสกร   พงศ์สถาพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่) ...กำลังดำเนินอยู่ในมรรค
ขออนุโมทนาบุญกับ...
...ผู้ใฝ่ในธรรมทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
นพ.วีระพันธ์    สุวรรณนามัย...กำลังทำข้อวัตรปรนนิบัติครูบาอาจารย์
ร่วมกันน้อมถวายจังหันท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
รับพรจากท่านพระอาจารย์...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
ช่วงบ่ายของ...วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2553
ภายใน หอพระ...
ท่านพระอาจารย์...นำนั่งภาวนารอบแรก
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 18.30 น.
เหล่าเทพบุตร...เทพธิดา ที่อยู่ในมรรค
"น้องไอซ์"....ประธานชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต...ตั้งใจภาวนาสร้างบารมีธรรม
ขออนุโมทนาบุญกับ น้อง ๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุก ๆ คนด้วยนะคะ
สวดมนต์ทำวัตรเย็น...ตั้งแต่เวลา 18.30 น.
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี...พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
รศ.ดร.สมดี   หงส์ไพศาลวิวัฒน์...ตั้งใจสวดมนต์สร้างบารมีธรรม
เหล่าเทพบุตร..เทพธิดา...ที่อยู่ในมรรค
นั่งภาวนาหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น อีก 30 นาที
สุขอื่น...ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
  ...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...  
            สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตายอยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยหากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
ตั้งใจฟังธรรม
ร่าเริงในธรรม
บรรยากาศช่วงเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2553
ดร. ไข่มุกด์   ช่างศรี
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ธีระกุล   อาภรณ์สุวรรณ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
พร้อมกับญาติธรรม
ท่านพระอาจารย์บิณฑบาตโปรดญาติโยม
ขออนุโมทนาบุญกับคุณวีรยุทธ์     สุวรรณนามัย Category development and insight manager บริษัท แคดเบอรีอาดัมส์ ด้วยนะคะ
คุณกฤติกร   พงศ์สถาพร Application technology manager Siegwerk Thailand...ใส่บาตรครูบาอาจารย์
นพ.วีระพันธ์    สุวรรณนามัย...ตั้งใจสร้างบารมีทาน
บรรยากาศในการทำบุญใส่บาตรของผู้ใฝ่ในธรรม
ปลูกฝังคุณธรรมไว้ตั้งแต่เยาว์วัย
ดร. ไข่มุกด์   ช่างศรี ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...กำลังดำเนินอยูู่ในมรรค
ผศ.ดร.ธีระกุล   อาภรณ์สุวรรณ อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
"วัตร"...สำหรับผู้ที่ถึง "วัด" อย่างแท้จริง
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
น้อง ๆ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...ร่วมฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์ หลังจากฉันจังหันเสร็จ
ร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก...
...ที่ด้านหน้า "หอพระ" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสิต
.............................................................
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ