ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...  เมตตารับกิจนิมนต์ บรรยายธรรม - นำปฏิบัติธรรม
ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
                 
กิจวัตรปฏิบัติที่ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เมตตานำศรัทธาญาติโยม ปฏิบัติมี...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ครูบามะ"...พระพี่เลี้ยงของ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
             "ครูบาฮง"...ซึ่งบวชจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร แล้วได้จำพรรษาที่วัดป่าน้ำโจน (และเป็นศิษย์เก่าของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง... คุณเศรษฐธร พันธุนะ "ครูบาฮง"... ได้เคยเรียนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
***นำพระสงฆ์และญาติโยม...สวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์***
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
ดร.บำรุง  มั่นอยู่
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
คุณนงลักษณ์   ตั้งไพศาลกุล
นักวิจัยาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
คุณทรงวุฒิ   เคนศิริ
พนังงานคดีปกครอง
ศาลปกครองสูงสุด
คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์
บ.อิทธิรา จำกัด กรุงเทพมหานคร
ดร.ศิริรัตน์  ณ ระนอง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
"คุณพ่อเบิ้ม"...โยมพ่อของ
"ครูบาฮง"
พระติดตามท่านพระอาจารย์
คุณชานนท์   นานวล
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(ประธานชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน)
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
ภาควิชาเคมีสิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(เลขาฯ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำพระและญาติโยม นั่งสมาธิภาวนา
***ฝึกสติห้เข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
หายใจเข้า "พุท"...หายใจออก "โธ"...พุทโธ พุทโธ พุทโธ
***จิตที่ฝึกดีแล้ว...นำสุขมาให้***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
พร้อมจิตพร้อมใจกัน..."อาราธนาธรรม"
พรหมมา จะโลกาธิปะตี สะหัมปะติ กัตอัญชะลี อันธิวรัง อะยาจะถะ สันตีธะ สัตตาป ปะระชัก ขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชังฯ
                                       
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
 
 
 
 
 
 
 
...ในวันเพ็ญ เดือน12...

     “...ทุกคนมี "หน้าที่" ก็พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด...ดีที่สุดในที่นี้ก็คือ "พอดี" กับ "เพศภาวะ" "สถานะ" ของตัวเองแล้วก็ "กาลเทศะ" นั่นแหละ..อย่างพวกเราเป็นผู้หญิง ผู้ชาย สถานะของเราเป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นลูก เป็นพลเมืองของสังคมของประเทศ ถึงที่สุดเป็น "พุทธศาสนิกชน" ก็พยายามทำหน้าที่ทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้...เพียงเท่านี้คุณก็อยู่บนพื้นฐานแห่ง "ธรรม" แล้ว...”

                                                                    (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

บรรยากาศในการฟังธรรม...อย่างตั้งใจฟังธรรม

                                                                             หลักจิต...หลักใจ

         “....บางคนเดือนหนึ่งหรืออาจจะเป็นปีก็มีที่ไม่เคยได้สวดมนต์ทำวัตร หรือนั่งสมาธิภาวนาเลย...แต่การฟังเทศน์ – ฟังธรรม นั้นก็ค่อนข้างจะมีโอกาสมากกว่าอยู่แล้ว..ด้วยเหตุนี้ในเมื่อวันนี้เรามีโอกาสได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ “ศาสนาพุทธ” ได้นิมนต์พระสงฆ์มา...เผอิญพระที่มาคืออาตมานี่ก็ไม่ใช่พระนักเทศน์ซะด้วย..ก็น่าที่จะพากันทำในสิ่ง ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำกันคือ  สวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี...ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอน นั้นสืบทอดมาจนถึงยุคของพวกเรา...ต่อจากนั้นก็พากันลงมือปฏิบัติตามคำสอนนั้น...คือละชั่ว ทำดี และก็พยายามทำจิตใจให้บริสุทธิ์...คนเรามันจะชั่วจะดีมันก็อยู่ที่จิตที่ใจ....จิตใจ ในที่นี้ก็คือความรู้สึกนึกคิดของเรานี่แหละ...มานั่งดูมันซิว่ามันจะไปทางไหน...มันคิดที่จะไปอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกับใครมั๊ย ?...มันคิดที่จะไปเบียดเบียน ผู้อื่นสัตว์ อื่นให้เดือดร้อนมั๊ย ฯลฯ ...ถ้ามันไปอย่างที่ว่ามานี่ก็ให้ “ละ” ให้ “วาง” ซะ เพราะมันเป็นความคิดที่ “ชั่ว” ที่ “ไม่ดี”  มันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองในภายหลัง...ถ้าละถ้าวางได้นั่นล่ะเรียกว่า “ทำดี” แล้ว....ทีนี้ก็ให้พยายามอยู่กับคำบริกรรมให้มาก ๆ เข้าไว้...คำบริกรรมนั้นก็แล้วแต่ใครจะถนัดอะไร ? ...แต่ในสายของพระป่ากรรมฐานของหลวงปู่มั่น  ท่านให้กำหนด “พุทโธ” หรือ จะดูลมหายใจเข้า – ออก เป็นส่วนมาก ซึ่งอาตมาจะใช้วิธีหายใจเข้าก็กำหนดว่า “พุท” หายใจออกก็กำหนดว่า “โธ”  เป็นหลัก ถ้าใครชอบจะทำตามก็ได้...จุดมุ่งหมายคือให้ “จิต” ซึ่งมันเป็น “ธาตุรู้” มันจะได้มีที่เกาะที่เกี่ยวไม่อย่างนั้นมันก็เที่ยวออกรู้ไปหมด ถ้ามันรู้อยู่กับลมหายใจเข้า “พุท” ลมหายใจออก “โธ” มันก็ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับที่อื่นเรื่องอื่นแต่ถ้ามันออกไปจากนี่ มันก็ไปที่อื่น...ที่อื่นในที่นี้คือ...คุณสำคัญมั่นหมายในเรื่องอะไรมันก็ไปตรงนั้นแหละ...ห่วงบ้านก็ไปปรุงแต่งเรื่องบ้าน ห่วงงานก็ไปวุ่นอยู่กับงาน ฯลฯ  ทั้ง ๆ ที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละ....พระพุทธเจ้าท่านจึงให้มาฝึก คือ มาฝืนความคิดความเห็นเดิม ๆ ของพวกเรา...เพื่อที่จะให้พวกเราก้าวเข้าไปสู่ความสงบ คือสงบจากความคิด  ความปรุง  ความแต่ง  กับเรื่องราวต่าง ๆ นั่นแหละจะได้เป็นฐานผลิต ปัญญาให้รู้รอบในกองสังขารอันจะนำไปสู่ “ความพ้นทุกข์” ต่อไป....ซึ่งในที่นี้พวกเราคงไม่มีความจำเป็นที่จะไปลงลึกถึงขนาดนั้นหรอก...แต่ที่เกริ่นมาซะยืดยาวก็เพียงเพื่อจะให้พวกเรา ได้รู้หลักการที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เอาไว้บ้างพอเป็นแนวทางสำหรับคนที่ยังไม่รู้ ส่วนคนที่รู้แล้วก็ให้ประมวลหาบทสรุปเอาไปใช้กับวิถีชีวิตของตัวเอง  ให้มันพอดีกับเพศภาวะ  สถานะ  กาลเทศะของใครของมัน...นั่นล่ะ “ธรรมะ” ...เอ้า !!! ทีนี้ก็ให้พากันตั้งใจสวดมนต์ทำวัตร แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาต่อสัก  30 นาที หลังจากนั้นใครมีอะไรก็ค่อยว่ากันเน๊าะ !!!...”

                                                                           (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

***ร่าเริงในธรรม***
ปิติสุขกับ... "ธรรม"
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถามปัญหาธรรม กับท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
 
ขออนุโมทนาบุญกับ ...ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้วยนะคะ...สาธุ...สาธุ ค่ะ
...สนทนารอบนอก กับเด็ก ๆ นิสิต ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...
                                                                         รักษา... "ใจ"
     "..."ผี" หลอกก็หลอกที่ "ใจ" นี่แหละ...คนจะหลอกก็หลอกที่ "ใจ" นี่แหละ..."กิเลส" จะหลอกมันก็หลอกที่ "ใจ" นี่แหละ...รักษา "ใจ" ไว้ให้ดีแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะไปหลอกอะไรได้..."
                                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)  
ถือโอกาส...ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับท่านพระอาจารย์
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ