ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก...  เมตตารับกิจนิมนต์ บรรยายธรรม - นำปฏิบัติธรรม
ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ตัวแทนจุดธูป - เทียน บูชาพระ
ลำดับต่อมา...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
อ.รัตนาวลี   วิมลมาศ
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ. ศิริพร  กนกชัยสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พีรยา  หาญพงศ์พันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์
บ.อิทธิรา จำกัด
(จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์)
ดร.ศิริรัตน์  ณ ระนอง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้ใฝ่ธรรม
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา
คุณชานนท์   นานวล
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(ประธานชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน)
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
ภาควิชาเคมีสิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(เลขาฯ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน)
คุณบุษกร   แซ่อึ๊ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                           (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

***หายใจเข้า พุ...หายใจออก โธ... พุทโธ พุทโธ***
อ.รัตนาวลี   วิมลมาศ
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
***ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม

                                                                                            สนิมนอก / สนิมใน
          "..."เหล็ก"...เอาวางไว้เฉย ๆ ไม่กี่วันมันก็เป็นสนิมได้...เนื่องจากสิ่งเร้าจากภายนอก (ความชื้น / อ๊อกซิเจน) เข้าทำปฏิกิริยากับเนื้อเหล็ก...เขาจึงทาสีกันสนิม เพื่อที่สิ่งเร้าจากภายนอกอย่างที่บอก จะได้ทำปฏิกิริยากับเนื้อเหล็กได้ยาก โอกาสที่จะเป็นสนิมก็น้อย...ไอ้ที่เรามา "ภาวนา" มา "ปฏิบัติธรรม" นี่ก็เพื่อที่จะทำให้ "สติ" เข้มแข็งขึ้น เพราะในเมื่อ "สติ" เข้มแข็งแล้ว "จิต" ก็จะมีกำลัง...ในเมื่อ "จิต" มีกำลัง "กระบวนการคิดวิเคราะห์" ก็จะมีคุณภาพ...ในเมื่อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์" มีคุณภาพ ก็จะสามารถสร้าง "ปัญญา" ที่มีคุณภาพให้ได้..."ปัญญา" ที่มีคุณภาพเท่านั้น ถึงจะสามารถเป็น "ภูมิคุ้มกัน" จิต ...เพื่อไม่ให้ "จิต" เศร้าหมองจากสิ่งเร้าที่ผ่านทาง ตา หู มูก ลิ้น กาย ใจ (สัญญาอารมณ์) ได้..."
    

                                           
                                          (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

                                                                              สิทธิ์ / หน้าที่
      "...รู้จัก "รับผิดชอบ" ตัวเองก็เท่ากับรู้จัก "รับผิดชอบสังคม" นั่นแหละ...เพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของสังคม...ต่างคนต่างรับผิดชอบตัวเอง ระมัดระวังที่จะไม่ไปละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่น...สังคมก็จะไม่เดือดร้อนวุ่นวายแล้ว...รู้จักหน้าที่ของตัวเอง... ให้ความสนใจหน้าที่ของตัวเอง...พยายามทำให้ดีเถอะหน้าที่ของตัวเองน่ะ ...รู้จักเคารพ "สิทธิ์" ของคนอื่นด้วย...ไม่ใช่เรียกร้องหาแต่ "สิทธิ์ของตัวเอง" ...จนไม่รู้จักกาละเทศะบุคคล...นั่นล่ะ..."ผู้มีธรรม"..."

 

                                                     (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
ผศ.เจษฎา  แก้ววิทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.อัมราภรณ์  ภู่ระย้า
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.พีรยา  หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตั้งใจฟังธรรม
รศ.ดร.สุเพชร   จิรขจรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
อ.รัตนาวลี   วิมลมาศ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต... เป็นตัวแทนน้อมถวายทานแด่ท่านพระอาจารย์
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยม***
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
***สนทนาเรื่องการภาวนานอกรอบกับท่านพระอาจารย์***
อาจารย์และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต...ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ... ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ